Ne­vri­je­me za­us­ta­vi­lo od­vjet­ni­ke i od­go­di­lo od­lu­ku su­da

Vecernji list - Hrvatska - - Crna Kronika - Iva­na Ja­ke­lić

Slo­bo­dan Raj­če­vić i Če­do Bo­ro­je­vić op­tu­že­ni su za gra­na­ti­ra­nje Ši­be­ni­ka 1991., a ta­da je ošte­će­na i ka­te­dra­la Vre­men­ske ne­po­go­de, od­nos­no ne­mo­guć­nost od­vjet­ni­ka da zbog ne­vre­me­na iz Ri­je­ke do­đe na sud u Split raz­log su zbog ko­jeg je ju­čer na Žu­pa­nij­skom su­du u Spli­tu od­go­đe­na sjed­ni­ca op­tuž­nog vi­je­ća na ko­joj se tre­ba­lo ras­prav­lja­ti o op­tuž­ni­ci pro­tiv Slo­bo­da­na Raj­če­vi­ća i Če­do­mi­ra Bo­ro­je­vi­ća. Te­re­ti ih se za gra­na­ti­ra­nje Ši­be­ni­ka 1991. U tom top­nič­kom na­pa­du iz­ve­de­nom s bro­do­va JNA ga­đa­ni su ci­vil­ni objek­ti i kul­tur­ni spo­me­ni­ci, a me­đu ošte­će­nim spo­me­ni­ci­ma bi­la je i ka­te­dra­la sv. Ja­ko­va, ina­če pod za­šti­tom UNESCO-a. Raj­če­vić je u Sr­bi­ji i ne­dos­tu­pan je, a Bo­ro­je­vić je od ožuj­ka u pri­tvo­ru split­skog za­tvo­ra. Uhi­ćen je na gra­nič­nom pri­je­la­zu Ka­ra­so­vi­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.