Na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma smi­je­nje­ni Ma­rin­ko Ši­šak i Mar­jan Nin­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (lk)

No­vo smje­nji­va­nje do­go­di­lo se sa­mo dva da­na pri­je 25. ob­ljet­ni­ce Hr­vat­skih stu­di­ja ko­ji ove go­di­ne pro­la­ze kroz niz tur­bu­len­ci­ja

Ma­rin­ko Ši­šak, za­mje­nik pro­čel­ni­ka i po­vje­re­nik za osi­gu­ra­va­nje kva­li­te­te, te Mar­jan Nin­če­vić, po­vje­re­nik za nas­ta­vu i stu­den­te Hr­vat­skih stu­di­ja, ju­čer su na sjed­ni­ci Se­na­ta smi­je­nje­ni s do­sa­daš­njih po­lo­ža­ja. Smi­je­nje­ni su bez ikak­va objaš­nje­nja, a na ini­ci­ja­ti­vu pro­čel­ni­ka Hr­vat­skih stu­di­ja Ma­ri­ja Gr­če­vi­ća, na či­ji ra­čun po­s­ljed­njih go­di­nu i pol da­na ne pres­ta­ju op­tuž­be. Smje­nji­va­nje je ju­čer po­t­vr­dio rek­tor Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu Da­mir Bo­ras. – Oni su raz­ri­je­še­ni na zah­tjev vo­di­te­lja, a ime­no­va­ni su dru­gi. Ko­li­ko znam, o raz­rje­še­nju su bi­li una­pri­jed oba­vi­je­šte­ni i ne bih se slo­žio da je ri­ječ o smje­nji­va­nju – ka­zao je rek­tor Bo­ras. Na pi­ta­nje tko su no­vo­ime­no­va­ni na spo­me­nu­tim po­zi­ci­ja­ma, rek­tor Bo­ras se za na­šeg ju­če­raš­njeg po­zi­va ni­je mo­gao sje­ti­ti. Smje­nji­va­nje Gr­če­vi­će­va do­ju­če­raš­njeg ti­ma odi­gra­lo se dva da­na pri­je pros­la­ve 25. ob­ljet­ni­ce Hr­vat­skih stu­di­ja. Važ­na ob­ljet­ni­ca ta­ko se pro­met­nu­la u tu­žan do­ga­đaj bu­du­ći da je po­čet­kom ove go­di­ne sta­tus Hr­vat­skih stu­di­ja iz sve­uči­liš­nog cen­tra pro­mi­je­njen u sve­uči­liš­ni odjel, a pro­tiv tak­ve de­gra­da­ci­je ni­šta pro­tiv ni­su ima­li ni pro­čel­nik Gr­če­vić ni pro­rek­tor An­te Čo­vić. Upra­vo zbog te od­lu­ke Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu sa­da bro­ji 34 fa­kul­te­ta i je­dan sve­uči­liš­ni odjel – Hr­vat­ske stu­di­je.

Pro­čel­nik Ma­rio Gr­če­vić ni­je se pro­ti­vio pro­mje­ni sta­tu­sa Hr­vat­skih stu­di­ja u sve­uči­liš­ni odjel

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.