Pro­past Ja­maj­ka-ko­ali­ci­je ko­štao bi 92 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pro­past pre­go­vo­ra o no­voj ko­ali­cij­skoj vla­di, što bi sa so­bom po­vuk­lo no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re, mo­gao bi nje­mač­ke gra­đa­ne sta­ja­ti 92 mi­li­ju­na eura, pri­op­će­no je ju­čer iz nje­mač­kog Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Po­li­tič­ka ci­je­na bi­la bi znat­no ve­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.