Na in­ter­ne­tu ma­ni­pu­li­ra 30 svjet­skih vla­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Sve vi­še vla­da u svi­je­tu (30) sli­je­di Ru­si­ju i Ki­nu ma­ni­pu­li­ra­ju­ći in­for­ma­ci­ja­ma u vir­tu­al­nom svi­je­tu i ušut­ka­va kri­ti­ča­re na druš­tve­nim mre­ža­ma, što je ve­li­ka pri­jet­nja de­mo­kra­ci­ja­ma. Obja­vi­la je to ju­čer or­ga­ni­za­ci­ja za ljud­ska pra­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.