AZTN je za­uz­dao Agro­kor

Već je pre­uzi­ma­nje PIK-a Vr­bo­vec i Be­lja bi­lo stro­go uvje­to­va­no

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Su­za­na Va­ro­ša­nec/PD su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr ZAGREB

Kon­zu­mov udjel na tr­ži­štu Hr­vat­ske uvi­jek je bio is­pod 30%, a je­dan od raz­lo­ga kup­nje Mer­ca­to­ra bi­la je upra­vo ne­mo­guć­nost ši­re­nja Po­vo­dom da­naš­nje Me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je ko­jom se obi­lje­ža­va 20 go­di­na ra­da Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja raz­go­va­ra­li smo s pred­sjed­ni­kom Vi­je­ća AZTN-a Mla­de­nom Ce­rov­cem.

Ko­ja je va­ša glav­na po­ru­ka po­vo­dom 20. ob­ljet­ni­ce?

Uz ve­li­ke na­po­re u kre­ira­nju za­kon­skog ok­vi­ra za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u vri­je­me u ko­jem u Hr­vat­skoj o to­me go­to­vo nit­ko ni­šta ni­je znao, pro­ved­bi pro­pi­sa te ra­zvi­ja­nju i pro­mi­ca­nju kul­tu­re tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, mis­lim da je na­še naj­ve­će pos­tig­nu­će, rav­no ču­du, us­pjeh u oču­va­nju naj­v­rjed­ni­jeg re­sur­sa – edu­ci­ra­nih za­pos­le­ni­ka. U Hr­vat­skoj ne­ma pu­no struč­nja­ka za pra­vo tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, mo­žda 100-ti­njak. Od to­ga je 40-ak u Agen­ci­ji, gdje za re­la­tiv­no skrom­ne pla­će u od­no­su na ono što bi mo­gli ima­ti u pri­vat­nom sek­to­ru, ra­de vr­lo osjet­ljiv po­sao. Dru­gi ve­lik us­pjeh je sus­tav­ni rad na pro­mje­ni nas­li­je­đa do­go­vor­ne eko­no­mi­je. Do­go­vo­ri o ci­je­na­ma su se na­pros­to po­dra­zu­mi­je­va­li, kon­ku­ren­ci­ja ni­je bi­la shva­ća­na kao te­melj­na do­bro­bit za po­tro­ša­če, nego su­prot­no, kao udar na stan­dard gra­đa­na. Još se su­sre­će­mo sa za­bra­nje­nim odred­ba­ma ko­je po­du­zet­ni­ci uglav­lju­ju u svo­je spo­ra­zu­me. Re­kao bih da je na­ša mi­si­ja i da­lje jed­na­ko važ­na, mo­žda još važ­ni­ja sa­da, ka­da svje­do­či­mo ve­li­koj pro­mje­ni pa­ra­dig­me u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te te­zu da je AZTN je­dan od uz­roč­ni­ka eks­pan­zi­je Agro­ko­ra?

Upra­vo su­prot­no, jer je upra­vo AZTN, u ok­vi­ru na­ših nad­lež­nos­ti, dr­žao Agro­kor, pri­je sve­ga Kon­zum, pod kon­tro­lom. Pod­sje­tit ću da je ve­ći­nu svo­jih ključ­nih da­naš­njih sas­tav­ni­ca Agro­kor ste­kao pri­je 1997., dak­le pri­je nego što je ova ins­ti­tu­ci­ja po­če­la s ra- dom. AZTN je već pre­uzi­ma­nje PIK-a Vr­bo­vec i Be­lja, Agro­ko­ru uvje­to­va­no is­pu­nja­va­njem stro­gih mje­ra, iako je bi­la ri­ječ o pre­uzi­ma­nju po­du­zet­ni­ka u po­te­ško­ća­ma, a pri­je ne­ko­li­ko go­di­na za­bra­ni­li smo Ti­sku da pre­uz­me iNo­vi­ne, što je jed­na od ukup­no dvi­je za­bra­nje­ne kon­cen­tra­ci­je u 20 go­di­na. U uvje­ti­ma pos­to­ja­nja ja­ke kon­ku­ren­ci­je, Kon­zu­mov udjel na na­ci­onal­nom tr­ži­štu uvi­jek je bio is­pod 30%, a je­dan od raz­lo­ga kup­nje Mer­ca­to­ra bi­la je ne­mo­guć­nost dalj­njeg ši­re­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu. U toj smo ak­vi­zi­ci­ji iz­rek­li vr­lo stro­ge mje­re, po­put pro­da­je 100 tr­go­vi­na Kon­zu­ma, kao i obve­zu za­dr­ža­va­nja do­bav­lja­ča Mer­ca­to­ra iz­lo­že­nost kon­ku­rent­skih pro­izvo­da na 30% po­li­ca Kon­zu­ma na rok od tri go­di­ne.

Ti­sko­vo pre­uzi­ma­nje iNo­vi­na bi­la je jed­na od dvi­je za­bra­nje­ne kon­cen­tra­ci­je

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

Mla­den Ce­ro­vac Agen­ci­ja je u 20 go­di­na ri­je­ši­la 7,6 ti­su­ća pred­me­ta, a na kra­ju ove bit će ih još 800

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.