Bor­ba mla­de vjer­ni­ce s de­mo­nom sek­su­al­nos­ti

Ho­ror “Thel­ma” nor­ve­ški je kan­di­dat za Os­ca­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naj­no­vi­ji film Jo­ac­hi­ma Tri­era vo­ljet će svi ko­ji su vo­lje­li “Car­rie”, a otva­ra pi­ta­nja od­go­ja, re­li­gij­ske in­dok­tri­ni­ra­nos­ti i iden­ti­te­ta Zagreb di­še pul­som fil­ma. ZFF u 15. iz­da­nju, kon­kret­no ju­čer, u na­tje­ca­telj­skom pro­gra­mu do­nio je “mu­šku” ve­čer, bri­tan­ski film “Bož­ja zem­lja” u či­joj je sr­ži mu­ška lju­bav, te bh. film “Mu­škar­ci ne pla­ču” o ve­te­ra­ni­ma ko­ji se bo­re s po­s­lje­di­ca­ma ra­ta. Ba­ci­li smo oko i na ka­te­go­ri­ju Po­nov­no s na­ma i gle­da­li “Thel­mu” nor­ve­škog re­da­te­lja Jo­ac­hi­ma Tri­era. Nje­gov film “Os­lo, 31. ko­lo­vo­za” pri­ka­zan je u kon­ku­ren­ci­ji 9. ZFF-a, a 2015. i hva­lje­ni film “Glas­ni­je od bom­bi”. Dje­lo ko­jim se sa­da pred­stav­lja nor­ve­ški je kan­di­dat za Os­ca­ra. I ako se nas pi­ta, ima do­bar adut u ru­ka­vu. Iš­ča­še­nim pri­ka­zom kroz pa­ra­nor­mal­no uka­zu­je na od­goj­ne pro­ble­me i ne­pri­hva­ća­nje raz­li­či­tos­ti, oš­tra je kri­ti­ka ek­s­trem­ne re­li­gij­ske in­dok­tri­na­ci­je i kla­nja se sna­zi uma. U cen­tru rad­nje je ti­nej­dže­ri­ca Thel­ma (Ei­li Har­boe) ko­ja na­pu­šta uč­ma­lost obi­telj­skog do­ma na nor­ve­škom se­lu i od­la­zi na stu­dij u Os­lo. Du­bo­ko uro­nje­na u re­li­gi­ju, to­li­ko da se i ča­ša pi­va sma­tra gri­je­hom, ot­kri­va priv­lač­ne zam­ke ko­je idu s odras­ta­njem. Lju­bav, u ovom slu­ča­ju pre­ma dje­voj­ci Anji, kod nje po­kre­će niz pa­ra­nor­mal­nih na­pa­da­ja ko­ji funk­ci­oni­ra­ju kao me­ta­fo­ra za ho­ror odras­ta­nja i afir­ma­ci­je u svi­je­tu odras­lih te ne uvi­jek li­je­pih bu­đe­nja spoz­na­jom da iden­ti­te­ti ko­je smo ima­li kao dje­ca ni­su na­še kraj­nje obli­čje. U tom to­nu mo­gli bi­smo film svr­sta­ti u su­per­he­roj­ski ho­ror, na­rav­no bez na­tru­ha bloc­k­bus­te­ra na­lik X-Me­nu, ko­ji će se svi­dje­ti svi­ma ko­ji su vo­lje­li “Car­rie”. Sce­ne u ko­ji­ma se Thel­ma bo­ri s de­mo­ni­ma sek­su­al­nos­ti, epi­lep­tič­nim na­pa­da­ji­ma u ba­ze­nu ili li­ječ­nič­kim is­tra­ži­va­nji­ma stro­bo­sko­pom ko­ji kod gle­da­te­lja iz­a­zi­va­ju ne­la­go­du, vi­zu­al­no su pjes­niš­tvo. Ovis­no o ku­tu, Thel­mu se mo­že gle­da­ti kao ču­do­vi­šte, žr­tvu ro­di­te­lja ili je­di­ni­cu za sna­gu uma. U sva­kom slu­ča­ju, po­ti­če ras­pra­vu i tre­ba ga gle­da­ti.

Ei­li Har­boe glu­mi ti­nej­dže­ri­cu Thel­mu ko­ja do­la­skom u grad ot­kri­va vlas­ti­to ja

Kon­zer­va­tiv­no od­go­je­na Thel­ma (E. Har­boe) pro­na­la­zi lju­bav Anju (Kaya Wil­kins)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.