Kylie Jen­ner sa­ma se­bi pri­re­di­la baby shower

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (dg)

Pre­ma iz­ja­vi svje­do­ka, Kylie Jen­ner pri­re­di­la je tzv. baby shower za­ba­vu dan na­kon što je to uči­ni­la nje­zi­na ses­tra Kim Kar­da­shi­an ko­ja oče­ku­je svo­je tre­će di­je­te. Svje­dok tvr­di da je Kylie pri­re­di­la za­ba­vu u svom vr­tu. Sve je bi­lo de­ko­ri­ra­no u ru­ži­čas­tim to­no­vi­ma, po­si­pa­no ru­ži­nim la­ti­ca­ma, a gos­ti su odje­nu­li svi­le­ne pi­dža­me. Kylie je za­tim otva­ra­la da­ro­ve i slu­ša­la go­vo­re po­sve­će­ne njoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.