Slav­ne da­me u gla­mu­roz­nim iz­da­nji­ma na do­dje­li na­gra­de za že­nu go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Us­pješ­ne, moć­ne i slav­ne da­me oku­pi­le su se u po­ne­dje­ljak u dvo­ra­ni Kin­gs The­ater u New Yor­ku na go­diš­njoj do­dje­li na­gra­de za že­nu go­di­ne. No­si­le su ha­lji­ne poz­na­tih mod­nih ku­ća u ko­ji­ma su blis­ta­le pred objek­ti­vi­ma broj­nih fo­to-re­por­te­ra.

1. Ni­co­le Kid­man u ha­lji­ni Chris­ti­ana Di­ora 2. Bel­la Ha­did u kre­aci­ji Cris­ti­ne Ot­ta­vi­ano 3. Gi­gi Ha­did no­si Zu­ha­ira Mu­ra­da 4. Sa­ra Sam­pa­io u ha­lji­ni Dun­das 5. Se­re­na Wil­li­ams no­si Ver­sa­ce 6. Iman blis­ta u lju­bi­čas­toj ha­lji­ni Chris­ti­ana Si­ri­ana

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.