Ru­si su naj­bo­lji iz­bor iz pr­ve ja­kos­ne sku­pi­ne, tre­ba iz­bje­ći Sr­bi­ju

U Krem­lju će 1. pro­sin­ca Hr­vat­ska doz­na­ti svo­je su­par­ni­ke u sku­pi­ni Svjet­skog pr­vens­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Ni­je Sr­bi­ja ne­kak­va no­go­me­ta ‘bolj­ka’, ali jest sve ono što ta utak­mi­ca sa so­bom no­si pa je bolje da se ne sret­ne­mo u Ru­si­ji Ro­bert Ju­na­ci Šte­ta je što se ve­li­ki Gi­anlu­igi Buf­fon ne­će od svjet­ske no­go­met­ne sce­ne opros­ti­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu, što u Ru­si­ji ne­će bi­ti no­go­met­ne si­le kak­va je Ita­li­ja, ali pro­la­zak Šved­ske u do­dat­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, ko­ja je u dvi­je utak­mi­ce s ukup­nih 1:0 doš­la do SP-a, Hr­vat­skoj još ka­ko od­go­va­ra. Na­ime, sa­da se Hr­vat­ska iz tre­će ja­kos­ne sku­pi­ne pre­se­li­la u dru­gu, a sa­mim ti­me za su­par­ni­ka u sku­pi­ni ne mo­že do­bi­ti ni­ko­ga iz te dru­ge sku­pi­ne.

Ha­lil­ho­džić ni­je do­bar iz­bor

Dak­le, sa­da je jasno da 1. pro­sin­ca, ka­da je ždri­jeb u Krem­lju, ne­će­mo u sku­pi­ni mo­ći iz­vu­ći Špa­njol­sku, Švi­car­sku, En­gle­sku, na­ma uvi­jek ne­ugod­ni Mek­si­ko, pa ni Uru­gvaj s Lu­isom Su­are­zom... No, ples ku­gli­ca ipak je ne­pre­dvi­div i, ne bu­de li nas pra­ti­la sre­ća, mo­že­mo iz­vu­ći straš­no te­ške su­par­ni­ke. Od no­si­te­lja sva­ka­ko bi bi­lo zgod­no iz­bje­ći Bra­zil, Nje­mač­ku (ko­li­ko god smo Ni­jem­ci­ma nez­god­ni), Ar­gen­ti­nu (iako se pro­vuk­la kroz kva­li­fi­ka­ci­je), Bel­gi­ju i Fran­cu­sku. Dak­le, ide­al­no bi bi­lo do­bi­ti do­ma­ći­ne. Iako se vje­ru­je da će do­ma­ćin ima­ti “po­gu­ra­nac”, Ru­si su da­le­ko naj­sla­bi­ja mom­čad ove sku­pi­ne, i ne sa­mo nje. Da se gle­da po ko­efi­ci­jen­tu, bi­li bi zad­nji u naj­sla­bi­joj sku­pi­ni, bo­lja od njih je i Sa­udij­ska Ara­bi­ja ko­ja nam je naj­po­želj­ni­ji su­par­nik iz te če­t­vr­te zdje­le u ko­joj su naj­sla­bi­ji. Ka­da je već o iz­bje­ga­va­nju ri­ječ, on­da bi iz te če­t­vr­te sku­pi­ne bi­lo do­bro iz­bje­ći Sr­bi­ju. Ima do­bre igra­če, ali ni­je ona ne­kak­va no­go­met­na “gla­vo­bo­lja”. Po­s­ljed­nji put po­bi­je­di­li smo je u Mak­si­mi­ru 2013., a na Ma­ra­ka­ni re­mi­zi­ra­li. No, ta bi utak­mi­ca no­si­la dru­ge pro­ble­me, uvi­jek je tu pre­vi­še emo­ci­ja, mu­ke s na­vi­ja­či­ma. Dak­le, bolje ju je iz­bje­ći. Pos­to­ji i ma­la mo­guć­nost da se Sr­bi­ja iz po­s­ljed­nje dig­ne u tre­ću ja­kos­nu sku­pi­nu ako Pe­ru is­pad­ne od No­vog Ze­lan­da, ali to bi bi­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje. U toj naj­sla­bi­joj sku­pi­ni opas­na bi bi­la Ni­ge­ri­ja, sva­ka­ko Ja­pan Va­hi­da Ha­lil­ho­dži­ća, tr­kač­ki nez­god­na Juž­na Ko­re­ja...

Hr­vat­ska mo­že sa sva­kim

U tre­ćoj sku­pi­ni dos­ta je “na­gaz­nih” mi­na, ali ni­su to re­pre­zen­ta­ci­je ko­je Mo­drić, Ra­ki­tić i druš­tvo ne bi mo­gli do­bi­ti, no ri­ječ je o tvr­dim su­par­ni­ci­ma. Ima­mo is­kus­tva i s re­pre­zen­ta­ci­ja­ma Dan­ske i Is­lan­da, ko­je su si­noć igra­le od­lu­ču­ju­ću utak­mi­cu, pa sa Šved­skom, Ir­skom... Mar­ce­lo Sa­lah pre­dvo­di Egi­pat... U sva­kom slu­ča­ju pu­no je kom­bi­na­ci­ja, na sna­zi je i da­lje pra­vi­lo pri ždri­je­bu da zem­lje iz is­to­ga kon­ti­nen­tal­nog sa­ve­za ne mo­gu bi­ti u is­toj sku­pi­ni, osim europ­skih re­pre­zen­ta­ci­ja. No, Hr­vat­ska je do­volj­no kva­li­tet­na da bi u sva­koj sku­pi­ni ima­la oz­bilj­ne šan­se za pro­la­zak u no­ka­ut fa­zu.

Ru­si bi, da ni­su do­ma­ći­ni, bi­li u naj­sla­bi­joj ja­kos­noj sku­pi­ni Ula­skom u dru­gu sku­pi­nu iz­bje­gli smo Špa­njol­sku, En­gle­sku, ne­ugod­ni nam Mek­si­ko...

Lu­ka Mo­drić i Do­ma­goj Vi­da 2013. sla­vi­li su pro­tiv Sr­bi­je, no u Ru­si­ji bi ih bi­lo do­bro iz­bje­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.