Ima­mo li pri­jed­lo­ge za stra­te­gi­ju i tak­ti­ku suz­bi­ja­nja iz­van­red­nog sta­nja?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - An­ki­ca Ben­ček či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve već du­lje vri­je­me, kad god joj se uka­že pri­li­ka upo­zo­ra­va ka­ko dr­ža­va ne ide u do­brom smje­ru, ka­ko stag­ni­ra­mo, za­os­ta­je­mo za dru­gi­ma, ka­ko su nas pres­ti­gli su i da­le­ko su is­pred nas, što je toč­no. Me­đu­tim, ma­lo tko se na to oba­zi­re. Pri tom se sa­mo od se­be na­me­će pi­ta­nje za­što? Ne­ma tu ni­če­ga no­vog. Tak­vo sta­nje tra­je go­di­na­ma. Sad je sve to još po­ja­ča­no slo­mom Agro­ko­ra. Htje­li to ne­ki priz­na­ti ili ne Agro­kor je uz­ro­ko­vao ve­li­ku kri­zu, ban­kar­sku, fi­nan­cij­sku, gos­po­dar­sku i so­ci­jal­nu, ko­ja se ra­zvi­ja i ni­je se još po­ka­za­la u pu­nom obli­ku. Sve je to bi­lo za oče­ki­va­ti, sto­ga ne­ma mjes­ta ni­kak­vom ču­đe­nju, osim ču­đe­nja da se za tak­vo što ni­je pri­pre­ma­lo, jer su “svi sve zna­li.” Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve se ma­lo kas­no sje­ti­la da pre­uz­me stvar u svo­je ru­ke, prem­da ver­bal­no, što je do­bro, ali po­bu­đu­je odre­đe­ne sum­nje u is­kre­ne na­mje­re ovak­vog po­na­ša­nja. Osim to­ga ne­ki­ma od­go­va­ra da se “vr­hov­ni­ci” na oba za­gre­bač­ka br­da ne sla­žu i sva­đa­ju, po mno­gim važ­nim dr­žav­nič­kim pi­ta­nji­ma. Is­ti­na, stje­če se do­jam da sva­ki od njih vo­zi svo­jom pru­gom pre­ma is­tom ci­lju, s raz­li­či­tim me­to­da­ma ra­da i ide­ja­ma. To bi bi­lo do­bro, čak i po­želj­no kad te ide­je ne bi bi­le di­ja­me­tral­no su­prot­ne. Evi­dent­no je, ka­ko nam “iz­va­na” go­di­na­ma sva­šta obe­ća­va­ju, za bo­lji­tak i na­pre­dak sta­nov­niš­tva i zem­lje, a za­pra­vo nam ša­lju svoj ot­pad u vi­du ja­ča­nja “bor­be­ne” ak­tiv­nos­ti i stva­ra­nja pri­vid­ne si­gur­nos­ti i sta­bil­nos­ti. Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve ovih je da­na iz­ja­vi­la ka­ko smo u iz­van­red­nom sta­nju. To ni­je ma­la stvar. Zna se do­bro što je iz­van­red­no sta­nje, bez ob­zi­ra ko­ja i kak­va ugro­za je do­ve­la do nje­ga. Po Us­ta­vu i os­ta­lim za­ko­ni­ma je pro­pi­sa­no ka­ko se po­na­ša u iz­van­red­nom sta­nju, od pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve ko­ja pre­uzi­ma glav­ne duž­nos­ti i od­go­vor­nost, pre­ko os­ta­lih dr­žav­nih duž­nos­ni­ka, do sva­kog po­je­din­ca u dr­ža­vi. “Si­tu­aci­je kad smi­je bi­ti pro­gla­še­no iz­van­red­no sta­nje su rat, ne­po­sred­na opas­nost od ra­ta, po­bu­ne, ne­mi­ri te slič­ni po­kre­ti ši­rih raz­mje­ra, ve­li­ke ele­men­tar­ne ne­po­go­de (ka­tas­tro­fal­ni po­tre­si, po­pla­ve, šum­ski i os­ta­li po­ža­ri ve­li­kih raz­mje­ra, epi­de­mij­ska obo­lje­nja lju­di, flo­re i fa­une), atom­ska zra­če­nja. Za­jed­nič­ko svim ovim si­tu­aci­ja­ma jest pri­jet­nja fi­zič­kom op­s­tan­ku sta­nov­niš­tva ci­je­le dr­ža­ve ili ne­kog nje­na di­je­la, ugro­ža­va­nje ži­vo­ta na­ci­je ili or­ga­ni­zi­ra­na funk­ci­oni­ra­nja nje­nih te­melj­nih ins­ti­tu­ci­ja.” Iz go­re na­ve­de­ne de­fi­ni­ci­je oči­gled­no je i jasno, da pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve ni­je ima­la na umu iz­van­red­no sta­nje u prav­nom smis­lu. Pra­vo, duž­nost i od­go­vor­nost pred­sjed­ni­ka/ce dr­ža­ve je da upo­zo­ra­va na ne­ga­tiv­ne po­ja­ve u druš­tvu ko­je su re­zul­tat uprav­lja­nja dr­ža­vom, da ih po­ku­ša­va sa­ni­ra­ti i spri­je­či­ti. Bi­lo bi do­bro, po­želj­no i pri­mje­re­no ka­da bi se u ovak­vim jav­nim nas­tu­pi­ma, ba­rem u na­cr­tu, krat­ko iz­ni­je­lo ne­ko­li­ko pri­jed­lo­ga za stra­te­gi­ju i tak­ti­ku one­mo­gu­ća­va­nja nas­ta­ja­nja tak­vih po­ja­va, stva­ra­nja pri­li­ka i uvje­ta za bo­lji i ljep­ši ži­vot, u ko­jem bi svi hr­vat­ski gra­đa­ni bi­li jed­na­ki pred za­ko­nom, ima­li pri­bliž­no jed­na­ke uvje­te za ško­lo­va­nje, za­poš­lja­va­nje, na­pre­do­va­nje i iz­ras­ta­nje u cje­lo­vi­tu sa­mo­s­vjes­nu lič­nost, ko­ja će mo­ći ra­zvi­ti svo­je po­ten­ci­ja­le, bi­ti sret­na i za­do­volj­na u svo­joj Do­mo­vi­ni. KONTAKT re­agi­ra­nja@ve­cer­nji.net Ve­čer­nji list, Ore­ško­vi­će­va 6H/I, 10000 Zagreb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.