Je­smo li sprem­ni ne­što na­uči­ti na Agro­ko­ru?

Pro­test neo­vis­nih sr­p­skih no­vi­na­ra pro­tiv li­ce­mjer­ne po­li­ti­ke EU pre­ma Vu­či­ću bio je po­ru­ka ko­ja je europ­skom po­vje­re­ni­ku Hah­nu mo­žda bi­la ne­ugod­na za slu­ša­ti, ali ko­ju je mo­rao ču­ti. I važ­no je da ne­što i uči­ni. No, kao što je važ­no da se trg­nu Hahn i EU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - To­mis­lav Kras­nec

Iz bruxel­le­skog bun­ke­ra, onog ima­gi­nar­nog na­rav­no, po nas­lo­vu ove ko­lum­ne, na­krat­ko sam se proš­lo­ga tjed­na pre­se­lio u ti­ran­ske bun­ke­re, one stvar­ne: bun­ker broj 1, ko­ji je bio gra­đen za Enve­ra Ho­džu, i bun­ker broj 2, u ko­ji su se, u slu­ča­ju nuk­le­ar­nog ili kak­vog dru­gog na­pa­da, tre­ba­li skla­nja­ti pri­pad­ni­ci al­ban­ske taj­ne po­li­ci­je i mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va. Oba su bun­ke­ra pre­ure­đe­na u mu­ze­je pod na­zi­vom Bunk’Art 1 i 2. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja oku­pi­la je u Ti­ra­ni no­vi­na­re iz ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na, po­zvav­ši i nas ne­ko­li­ko iz dr­ža­va čla­ni­ca EU ko­ji pra­te po­li­ti­ku pro­ši­re­nja, i “za­tvo­ri­la” ih u ne­što ra­skoš­ni­ji “bun­ker”, u kon­fe­ren­cij­sku dvo­ra­nu luk­suz­nog ho­te­la Ti­ra­na Pla­za, gdje se kroz dvi­je ve­li­ke pa­nel di­sku­si­je i broj­ne ma­nje ra­di­oni­ce že­lje­la pos­la­ti po­ru­ka da EU bri­ne o slo­bo­di me­di­ja u dr­ža­va­ma kan­di­dat­ki­nja­ma. I ne sa­mo da bri­ne, nego da ula­že oz­bi­ljan no­vac u ra­zvoj neo­vis­nog, is­tra­ži­vač­kog i objek­tiv­nog no­vi­nar­stva u zem­lja­ma ko­je, zbog svo­jih vla­da­ju­ćih eli­ta ili zbog stup­nja ra­zvo­ja na ko­jem se kao druš­tvo na­la­ze, tak­vo no­vi­nar­stvo jed­nos­tav­no ne­ma­ju. Ili ga ne­ma­ju uop­će, ili ga ne­ma­ju do­volj­no. Ta že­lje­na po­ru­ka za­is­ta i jest pos­la­na: EU za­is­ta dr­ži do slo­bo­de me­di­ja, a sa­da još i fi­nan­cij­ski po­ja­ča­va pot­po­ru neo­vis­nom, is­tra­ži­vač­kom i objek­tiv­nom no­vi­nar­stvu u šest ze­ma­lja ju­go­is­to­ka Eu­ro­pa. Ali do­go­di­lo se i ne­što pot­pu­no neo­če­ki­va­no: no­vi­na­ri iz Sr­bi­je di­gli su svoj glas i pred europ­skim po­vje­re­ni­kom za pre­go­vo­re o pro­ši­re­nju, Aus­tri­jan­cem Jo­han­ne­som Hah­nom, is­tres­li sve što ih mu­či ne sa­mo s re­ži­mom Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­ji to­li­ko gu­ši neo­vis­no no­vi­nar­stvo da ga no­vi­na­ri na­zi­va­ju go­rim od Mi­lo­še­vi­će­vog re­ži­ma, nego i sve što ih mu­či s li­ce­mjer­nom po­zi­ci­jom EU. Izvi­jes­ti­li smo o to­me u su­bo­tu, no ukrat­ko: neo­vis­ni no­vi­na­ri iz Sr­bi­je oče­ku­ju od duž­nos­ni­ka EU da im da­ju jav­nu po­li­tič­ku, a ne sa­mo fi­nan­cij­sku pot­po­ru, i da ne do­zvo­le pred­sjed­ni­ku Vu­či­ću da te no­vi­na­re pro­gla­ša­va iz­daj­ni­ci­ma i stra­nim pla­će­ni­ci­ma. Dru­gim ri­je­či­ma, da naj­vi­ši duž­nos­ni­ci EU pres­ta­nu bez­re­zerv­no po­du­pi­ra­ti Vu­či­ća ko­ji ga­zi no­vi­na­re, već da jav­no sta­nu u za­šti­tu no­vi­na­ra od tog i tak­vog Vu­či­ća. Ta po­ru­ka, iz­re­če­na za­pra­vo u obli­ku pro­tes­ta i pro­tiv onih ko­ji su se po­tru­di­li ta­ko li­je­po or­ga­ni­zi­ra­ti ovu kon­fe­ren­ci­ju u Ti­ra­ni, ni­je bi­la ugod­na za ču­ti europ­skom po­vje­re­ni­ku Hah­nu. I ni­je si­gur­no da je po­ru­ka za­is­ta do­pr­la do Hah­na na na­čin da je shva­tio sav očaj si­tu­aci­je u ko­joj se no­vi­na­ri u Sr­bi­ji na­la­ze, pr­vens­tve­no zbog Vu­či­ća, ali i zbog EU ko­ja Vu­či­ću dr­ži svi­je­ću. No, iako ne­ugod­na, iz­nim­no je važ­no da je ta po­ru­ka iz­re­če­na pred Hah­nom, da ju je on čuo, i naj­važ­ni­je je da će on i Eu­rop­ska ko­mi­si­ja mo­ra­ti ne­što uči­ni­ti po tom pi­ta­nju. Svi­ma je jasno da je Vu­čić po­tre­ban Eu­rop­skoj uni­ji da bu­de kons­truk­ti­van u nor­ma­li­za­ci­ji od­no­sa s Ko­so­vom, da je pri­je ko­ju go­di­nu bio po­tre­ban EU-u u mi­grant­skoj kri­zi, ili da je ma­nje-vi­še kons­tant­no po­tre­ban Bruxel­le­su u ge­os­tra­te­škom nad­me­ta­nju s Mo­sk­vom. No, sve te ve­li­ke i važ­ne stva­ri, na ko­ji­ma Vu­čić za­ra­di plu­se­ve u EU, ne smi­ju zna­či­ti da EU tre­ba to­le­ri­ra­ti Vu­či­će­ve dik­ta­tor­ske me­to­de pre­ma me­di­ji­ma ili na­ci­ona­lis­tič­ke, ve­li­ko­sr­p­ske me­to­de ko­je is­ka­zu­je u ne­po­šti­va­nju pre­su­da iz Ha­aga ili u ne­is­kre­noj po­li­ti­ci po­mi­re­nja sa su­sje­di­ma, žr­tva­ma agre­si­je ko­ju je is­ti taj Vu­čić ak­tiv­no po­ti­cao. Ali, jed­na­ko kao što je europ­skom po­vje­re­ni­ku Hah­nu po­tre­ban po­zi­ti­van šok pro­tes­ta sr­p­skih no­vi­na­ra ko­ji će ga pro­bu­di­ti iz po­zi­ci­je dr­ža­nja svi­je­će Vu­či­ću, na sli­čan na­čin je po­treb­no da se i mi u Hr­vat­skoj, kao naj­no­vi­ji čla­no­vi EU, trg­ne­mo i za­pi­ta­mo o sta­nju me­dij­skih slo­bo­da u nas. Ali i op­će­ni­to o sta­nju dru­gih važ­nih pi­ta­nja ko­ja se ti­ču europ­skih vri­jed­nos­ti, od pra­va ma­nji­na na­da­lje. Jer, oko ne­kih od tih pi­ta­nja vi­še na­za­du­je­mo nego što na­pre­du­je­mo ot­ka­ko smo pos­ta­li pu­no­prav­ni čla­no­vi EU. Ja­ča­nje neo­vis­nos­ti me­di­ja jest ne­što što je va­žan dio pre­go­vo­ra o pris­tu­pa­nju EU, no ne pos­ti­že se nuž­no taj cilj auto­mat­ski ula­skom u EU. Pri­ča o kra­hu Agro­ko­ra, ko­joj upra­vo svje­do­či­mo, je ta­ko­đer i pri­ča o to­me ka­ko se ve­ći­na me­di­ja u Hr­vat­skoj usu­đu­je obja­vi­ti sa­mo ono što je opor­tu­no, ono što je u tom tre­nu dio ko­nven­ci­onal­ne mu­dros­ti, ili ono što ne slu­ži nuž­no jav­nom nego i skri­ve­nom pri­vat­nom in­te­re­su. Je li me­dij­ska sce­na u Hr­vat­skoj sprem­na na­uči­ti ne­ke lek­ci­je na pri­mje­ru Agro­ko­ra? Je­smo li ih na­uči­li na pri­mje­ru biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra? Objav­lju­ju li se - i mo­žda još važ­ni­je, ig­no­ri­ra­ju li se i za­us­tav­lja­ju li se - i da­nas tek­s­to­vi kao ne­kad o Agro­ko­ru ili Sa­na­de­ru u ze­ni­tu nji­ho­vih us­pje­ha? Važ­no je ču­ti od­go­vo­re, ili ba­rem smis­le­nu ras­pra­vu o tim pi­ta­nji­ma.

Ja­ča­nje neo­vis­nos­ti me­di­ja jest ne­što što je va­žan dio pre­go­vo­ra o pris­tu­pa­nju EU, no ne pos­ti­že se nuž­no taj cilj sa­mim ula­skom u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.