Ci­je­li je svi­jet u lo­vu na sek­su­al­ne pre­da­to­re, za­što Hr­vat­ska šu­ti?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Re­na­ta Ra­šo­vić

Je­dan za dru­gim, dan za da­nom, pa­da­ju do­ju­če­raš­nji moć­ni­ci iz svi­je­ta po­li­ti­ke, spor­ta, šo­ubiz­ni­sa, gu­be­ći sva­ki kre­di­bi­li­tet i du­go stje­ca­ni ugled što se po­put ku­le od ka­ra­ta ru­ši pred op­tuž­ba­ma broj­nih že­na za sek­su­al­na uz­ne­mi­ra­va­nja, zlos­tav­lja­nja pa i si­lo­va­nja. Prem­da je stra­ni­ce cr­nih kro­ni­ka ame­rič­kog ti­ska već ot­pri­je pu­nio skan­dal u či­jem se sre­di­štu na­šao glu­mac Bill Co­sby na­kon op­tuž­bi vi­še od 60 že­na, klup­ko se po­če­lo od­mo­ta­va­ti tek ka­da se u mre­žu ulo­vio je­dan ka­pi­ta­lac, moć­ni ho­li­vud­ski pro­du­cent i do­na­tor pred­sjed­nič­kih kom­pa­ni­ja Har­vey We­ins­te­in. I tko zna bi li afe­ra ika­da po­pri­mi­la ova­ko nes­lu­će­ne raz­mje­re i bi li se ika­da doz­na­lo da je, s po­zi­ci­je ne­mjer­lji­ve mo­ći, de­set­lje­ći­ma na­pas­to­vao i is­ko­ri­šta­vao že­ne u ra­nji­vom po­lo­ža­ju; uglav­nom na po­čet­ku ka­ri­je­re, da ve­li­ka is­tra­ži­vač­ka ana­li­za ni­je pro­ve­de­na baš na stra­ni­ca­ma utje­caj­nog New York Ti­me­sa. Prem­da se u po­čet­ku či­ni­lo ka­ko će We­ins­te­in pla­ti­ti sve gri­je­he Hol­lywo­oda, is­pos­ta­vi­lo se ka­ko pe­rje iz­le­tje­lo iz ras­pa­ra­nog jas­tu­ka vi­še nit­ko ne mo­že po­hva­ta­ti, pa je lis­ta moć­ni­ka sva­kim da­nom sve du­ža. Na njoj se da­nas na­la­ze i glu­mac Ben Af­fleck ko­ji je ne­do­lič­no pi­pao ko­le­gi­cu na sni­ma­nju fil­ma, ame­rič­ki no­vi­nar Mark Hal­pe­rin ko­ji je sek­su­al­no zlos­tav­ljao pet že­na ob­na­ša­ju­ći vi­so­ku po­zi­ci­ju u ABC Newsu, pa i vre­meš­ni Ge­or­ge Bush sta­ri­ji ko­ji je 16-go­diš­nja­ki­nju svo­je­dob­no hva­tao za gu­zi­cu ti­je­kom po­zi­ra­nja za za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju, baš kao i uma­lo do­ži­vot­ni pred­sjed­nik FIFA-e Sepp Blat­ter. Ame­ri­ka se ovih da­na, či­ni se, ne­po­vrat­no mi­je­nja: do ju­čer ih ni­je sme­ta­lo tak­vo po­na­ša­nje, što­vi­še, jed­nog tak­vog ko­ji je priz­nao sek­su­al­ni na­pad – Do­nal­da Trum­pa – pri­pus­ti­li su u Bi­je­lu ku­ću. No, u vri­je­me otvo­re­nog lo­va na sek­su­al­ne pre­da­to­re, gdje je u sve­mu to­me Hr­vat­ska? Ako je su­di­ti po odje­ci­ma ovog skan­da­la, za­pra­vo go­di­na­ma pre­šu­ći­va­ne po­šas­ti, či­ni se da na na­šem me­ri­di­ja­nu sek­su­al­nih pre­da­to­ra ne­ma – ni u tra­go­vi­ma. Spi­ra­la na­si­lja pre­ma že­na­ma ko­ja je za­vr­tje­la ci­je­li svi­jet nas se, či­ni se, ne ti­če: ov­dje ne­ma pri­jet­nji gu­bit­kom pos­la u za­mje­nu za pro­tu­us­lu­gu, ne­ma ne­ugod­nog do­di­ri­va­nja u fen­si ure­di­ma i skla­di­šti­ma po­djed­na­ko, ne­ma ni ne­umjes­nih iz­ja­va s po­zi­ci­ja mo­ći ko­je su, is­pos­ta­vi­lo se, sas­tav­ni dio pos­lov­nog fol­k­lo­ra i druš­tve­no pri­hvat­lji­vog “tr­go­va­nja utje­ca­jem” mu­ška­ra­ca nad že­na­ma. Sto­ga ni na­ša šut­nja o toj po­šas­ti ne bi tre­ba­la ču­di­ti. Ka­da ni za obi­telj­sko na­si­lje i na­no­še­nje te­ških oz­lje­da, kao ni za sus­tav­no pre­mla­ći­va­nje pa i si­lo­va­nje že­na i dje­vo­ja­ka u bra­ko­vi­ma i ve­za­ma, ni da­nas ne­ma je­dins­tve­ne druš­tve­ne osu­de, pa ni pra­te­ćih učin­ko­vi­tih me­ha­ni­za­ma za­šti­te, što pak mo­gu oče­ki­va­ti one ko­je su “sa­mo” pre­tr­pje­le ne­ki od obli­ka ver­bal­nog sek­su­al­nog zlos­tav­lja­nja? I što je ru­ka na gu­zi­ci dok je ru­ka u gu­zi­ci – ru­ko­va­nje? Uos­ta­lom, ta­ko im i tre­ba, za­to što su do­sad šu­tje­le. A šu­tje­le su za­to što su se bo­ja­le, kao što se bo­je i da­nas. Ne svo­jih zlos­tav­lja­ča ni gu­bit­ka rad­nih mjes­ta, ni iz­bli­za ko­li­ko re­la­ti­vi­za­ci­je, okre­ta­nja gla­ve pa i osu­de svo­je za­jed­ni­ce i druš­tva ko­je svo­jom ig­no­ran­ci­jom pa i pre­zi­rom hra­ni taj ne­pod­noš­lji­vi za­vjet šut­nje.

Dok je­dan za dru­gim pa­da­ju moć­ni­ci, na­ša šut­nja o toj po­šas­ti ne tre­ba ču­di­ti. Što je ru­ka na straž­nji­ci dok je ru­ka u straž­nji­ci – ru­ko­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.