Zna­te li tko je nje­go­va naj­slav­ni­ja mu­šte­ri­ja?

Što zna­te o Jim­myju Cho­ou?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mi­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

Nje­go­vo ime mu­škar­ci­ma je ne­važ­no, ali za že­ne nje­go­ve su kre­aci­je uvi­jek na vr­hu lis­ta že­lja. Jim­my Choo da­nas sla­vi 69. ro­đen­dan 1. Slav­ni kre­ator ci­pe­la ro­dio se na da­naš­nji dan 1948. go­di­ne. Zna­te li gdje? a) u Ki­ni b) u Ja­pa­nu c) u Ma­le­zi­ji 2. Svo­je je car­stvo luk­suz­nih ci­pe­la stvo­rio u: a) Ki­ni b) SAD-u c) Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji 3. Za ko­ju je svo­ju svjet­sku slav­nu kli­jen­ti­cu, ko­ja je u naj­ve­ćoj mje­ri pri­do­ni­je­la nje­go­voj glo­bal­noj sla­vi, a njoj je ci­pe­le no­sio na kuć­ni adre­su, re­kao: “Ni­ka­da joj ni jed­ne ci­pe­le ni­su bi­le pre­uske?” a) Lady D. b) Ma­don­nu c) Sa­rah Je­ssi­cu Par­ker 4. Iako je ro­đen u obi­te­lji ko­ja se ba­vi­la pos­to­lar­skim za­na­tom, nje­gov stre­lo­vit us­pjeh kre­će 1986. ka­da je otvo­rio svoj pr­vi du­ćan. Za to je iz­naj­mio: a) na­pu­šte­nu mes­ni­cu b) na­pu­šte­nu bol­ni­cu c) na­pu­šte­ni auto­li­mar­sku ra­di­oni­cu 5. Ko­je go­di­ne slav­ni Vo­gue objav­lju­je nje­go­ve kre­aci­je na čak osam stra­ni­ca? a) 1986. b) 1987. c) 1988. 6. Iako če­ti­ri ju­na­ki­nje pla­ne­tar­no po­pu­lar­ne se­ri­je “Seks i grad” no­se i nje­go­ve ci­pe­le, što je ta­ko­đer po­mo­glo da se broj pro­da­nih pa­ri bro­ji u mi­li­ju­ni­ma, sam Choo sma­tra svo­jim ve­li­kim po­ra­zom to što je: a) Fa­ca za­pro­sio Car­rie s ci­pe­lom nje­go­va kon­ku­ren­ta Blah­ni­ka b) što je glav­na ju­na­ki­nja u sce­ni vjen­ča­nu no­si­la ci­pe­le Chris­ti­ana Lo­ubo­uti­na c) Sa­man­t­ha u jed­noj sce­ni se­ri­je ka­že da je od nje­ga bo­lji Gi­usep­pe Za­not­ti 7. Iako se u ve­li­kom di­je­lu sve­ča­nih ko­lek­ci­ja obi­la­to ko­ris­tio kris­ta­li­ma i šljo­ki­ca­ma upra­vo ga je ova se­ri­ja na­ve­la na od­lu­ku da u to­me ode ko­rak da­lje, za­pra­vo – do kra­ja. Ko­lek­ci­ju u ko­joj se ci­pe­le ne vi­de od obi­lja šljo­ki­ca (na sli­ci do­lje) na­zvao je: a) Zem­lja sno­va b) Pe­pe­lju­ga c) Fan­ta­zi­ja 8. U broj­nim in­ter­v­ju­ima uvi­jek is­ti­če ka­ko mu je po­sao pos­to­la­ra bio su­đen i ka­ko je pr­vu ci­pe­lu u ži­vo­tu na­pra­vio sa sa­mo: a) 11 go­di­na b) 15 go­di­na c) 18 go­di­na 9. U svo­joj dru­goj, ma­nje luk­suz­noj ko­lek­ci­ji ima i mod­ne do­dat­ke po­put tor­bi­ca i re­me­nja, a u zad­nje vri­je­me svo­jim naj­luk­suz­nijm pro­izvo­di­ma pri­dru­žio je i: a) koz­me­ti­ku b) par­fe­me c) auto­mo­bi­le 10. Go­di­ne 2001. Jim­my Choo je za 10 mi­li­ju­na fun­ti pro­dao 50 pos­to svo­je kom­pa­ni­je. Se­bi je os­ta­vio luk­suz­nu li­ni­ju obu­će, dok se os­tat­kom kom­pa­ni­je (od 2011.) ba­vi: a) Dan­ny Choo, sin b) Emily Choo, kći c) Ta­ma­ra Mel­lon, ured­ni­ca u bri­tan­skom Vo­gu­eu

Šljo­ki­ce i kris­ta­li uvi­jek su pri­sut­ni u nje­go­vim kre­aci­ja­ma, ali u jed­noj su ko­lek­ci­ji sve­pri­sut­ni. Ko­joj?

Jim­my Choo ro­dio se 15. stu­de­no­ga 1948. Zna­te li gdje?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.