OKUP­LJA SE NO­VI TRE­ĆI PUT BEZ SDP-a

Ber­nar­dić ni­je li­der, iz­ja­vi­la je Pu­sić. Što če­ka SDP ako ne mo­že ra­ču­na­ti na HSS, a mo­žda i HSU?

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Li­je­vo-li­be­ral­ni sa­vez Glas po­kre­će ini­ci­ja­ti­vu za novu ko­ali­ci­ju u ko­ju po­zi­va IDS, Pa­met­no, re­gi­onal­ne stran­ke i ne­za­vis­ne gra­do­na­čel­ni­ke

SDP su is­cr­pi­le raz­ne ko­ali­ci­je, u pra­vi­lu je pu­no vi­še da­vao nego do­bi­vao, a na­kon is­kus­tva s HNS-om mno­gi “pu­šu na hlad­no” Po­ku­šaj ru­še­nja Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća po­ka­zao je či­tav niz pu­ko­ti­na u opor­bi. Vi­dje­lo se da je upit­no mo­že li SDP ra­ču­na­ti na stra­te­škog part­ne­ra HSS, ali i HSU jer nji­ho­vi zas­tup­ni­ci ni­su gla­sa­li za opo­ziv. Vi­dje­lo se i da se Da­vor Ber­nar­dić ni­ka­ko ne us­pi­je­va na­met­nu­ti kao is­tin­ski li­der opor­be, od­nos­no da je to je­di­no po de­fi­ni­ci­ji s ob­zi­rom na to da je na če­lu naj­ja­če opor­be­ne stran­ke ko­ja, iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, na svo­jih 20-ak pos­to gla­so­va uvi­jek mo­že ra­ču­na­ti. Ma tko mu bio na če­lu.

IDS za­in­te­re­si­ran

Za­to se pos­tav­lja lo­gič­no pi­ta­nje kak­va bu­duć­nost če­ka tak­vu opor­bu i mo­že li Ber­nar­dić za ko­jeg je i zas­tup­ni­ca GLAS-a Ves­na Pu­sić u in­ter­v­juu No­vom lis­tu po­ru­či­la da “on ni­je taj” oku­pi­ti res­pek­ta­bi­lan i sna­žan li­je­vo-cen­tris­tič­ki blok ko­ji bi na idu­ćim iz­bo­ri­ma mo­gao pa­ri­ra­ti HDZ-u i nje­go­vim part­ne­ri­ma. U SDP-u ni sa­mi ni­su na čis­to s ti­me tre­ba­ju li na slje­de­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re iz­a­ći sa­mos­tal­no i vi­dje­ti ko­li­ka im je stvar­na sna­ga ili oku­pi­ti oko se­be ši­ro­ku ko­ali­ci­ju. Sve je vi­še onih ko­ji dr­že da su ih raz­ne ko­ali­ci­je is­cr­pi­le, da su u pra­vi­lu pu­no vi­še da­va­li nego do­bi­va­li, a na­kon is­kus­tva s HNSom či­jih je po­la zas­tup­ni­ka preš­lo “na dru­gu stra­nu”, mno­gi da­nas “pu­šu na hlad­no” i oprav­da­no se pi­ta­ju tre­ba­ju li po­nov­no bi­ti da­re­ž­lji­vi pre­ma, ovog pu­ta, HSS-u s ko­jim već ima­ju pot­pi­san ko­ali­cij­ski spo­ra­zum, a či­ji zas­tup­ni­ci na če­lu sa še­fom stran­ke Kre­šom Be­lja­kom svo­jim od­la­skom iz sa­bor­ni­ce uoči gla­sa­nja o ru­še­nju Vla­de ni­su po­ka­za­li lo­jal­nost kad su mo­gli i kad su tre­ba­li. No, s dru­ge stra­ne, u SDP-u su svjes­ni i da su im sa­mos­tal­ni iz­las­ci na iz­bo­re uvi­jek zna­či­li i put u če­ti­ri go­di­ne opor­be. Iz tog raz­lo­ga do­bro va­žu i op­ci­ju okup­lja­nja ši­ro­ke ko­ali­ci­je ko­ja bi, dr­že, tre­ba­la vri­je­di­ti pr­vo za EU iz­bo­re 2019. go­di­ne, a po­tom za SDP-ova kan­di­da­ta na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma i na kra­ju za­jed­nič­ki nas­tup na par­la­men­tar­ni­ma. U tom slu­ča­ju, kris­ta­li­zi­ra­lo se kroz raz­go­vo­re s vi­še SDP-ova­ca, ra­ču­na­ju na HSS, HSU, ali i stran­ku GLAS ko­ju su os­no­va­li biv­ši HNS-ov­ci na­kon što su na­rod­nja­ci otiš­li u ko­ali­ci­ju s HDZ-om. U GLAS-u pak na tu kom­bi­na­ci­ju u ovom tre­nut­ku ne gle­da­ju kao na pre­tje­ra­no iz­gled­nu. Ne že­le, ču­je se nes­luž­be­no, da ih se per­ci­pi­ra kao SDP-ovu is­pos­ta­vu i ot­kri­va­ju da pla­ni­ra­ju oz­bilj­ne raz­go­vo­re sa srod­nim stran­ka­ma oko po­ten­ci­jal­nog os­ni­va­nja no­vog “tre­ćeg pu­ta”. Ne­ke raz­go­vo­re već su i oba­vi­li. – Že­li­mo oku­pi­ti snaž­nu gra­đan­sko-li­be­ral­nu op­ci­ju oko cen­tra u ko­joj osim GLAS-a vi­di­mo i IDS i Pa­met­no, ali i ne­ke re­gi­onal­ne stran­ke kao i ne­ke ne­za­vis­ne gra­do­na­čel­ni­ke. Bit­no je da ima­mo is­te ili slič­ne pro­gra­me i da se mo­že­mo do­go­vo­ri­ti oko ključ­nih stva­ri ko­je će­mo po­nu­di­ti gra­đa­ni­ma – ka­že izvor iz GLAS-a. To ne zna­či da, do­da­je, ni­su otvo­re­ni i za raz­go­vo­re sa SDP-om, a pri­je ko­nač­ne od­lu­ke, o jed­noj ko­ali­ci­ji ili dva li­je­va blo­ka na­pra­vit će is­tra­ži­va­nje ko­je bi im tre­ba­lo po­ka­za­ti što se vi­še is­pla­ti – ići svi za­jed­no u ši­ro­koj ko­ali­ci­ji na iz­bo­re ili u dva blo­ka ko­ja bi na­kon no­vih iz­bo­ra mo­gla pos­tiz­bor­no ko­ali­ra­ti. U IDS-u nes­luž­be­no ka­žu ka­ko su otvo­re­ni za raz­go­vor sa stran­ka­ma li­je­vo-li­be­ral­nog svje­to­na­zo­ra i da su oni svo­je su­rad­nje do sa­da uvi­jek te­me­lji­li na pro­jek­ti­ma i pro­gra­mi­ma.

HSS is­pao ne­lo­ja­lan

HSS kao po­ten­ci­jal­nog part­ne­ra u tom no­vom po­ten­ci­jal­nom li­je­vo-li­be­ral­nom sa­ve­zu ne vi­de i ni­je im jasno, ka­žu u GLAS-u, po­na­ša­nje te stran­ke. Iz­os­ta­nak HSS-ovih gla­so­va za ru­še­nje Vla­de vi­de kao po­ru­ku da oni mo­gu sa svi­ma, i sa SDP-om i s HDZom. Is­to ta­ko, ne ra­ču­na­ju na HNS i HSLS i s tak­vim stran­ka­ma, ka­že naš izvor, ne­ma­ju što ra­di­ti. I dok ne­ke opor­be­ne stran­ke u po­te­zu HSS-a vi­de po­ru­ku da bi “sje­di­li na dva stol­ca” Da­vor Ber­nar­dić ima druk­či­je miš­lje­nje. On je ju­čer s ti­skov­ne kon­fe­ren­ci­je na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra HSS-ov po­tez ka­zao ka­ko ne tre­ba na­sje­da­ti na spi­no­ve. Pi­ta­nje je raz­go­va­ra li Ber­nar­dić uop­će s lju­di­ma u stran­ci s ob­zi­rom na to da su u po­ne­dje­ljak mno­gi SDP-ov­ci otvo­re­no go­vo­ri­li ka­ko ih je HSS ne­gla­sa­njem za opo­ziv Vla­de iz­dao, a i sam pot­pred­sjed­nik SDP-a Zlat­ko Ko­ma­di­na ka­zao je ka­ko je doš­lo vri­je­me za aneks ugo­vo­ra s HSSom te da bi SDP na iz­bo­re tre­bao mo­žda iz­a­ći sa­mos­tal­no. O če­mu će, ka­zao je, za­tra­ži­ti i ras­pra­vu na ne­koj od idu­ćih sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva. Na su­dje­lo­va­nje Mos­ta u ši­ro­koj opor­be­noj fron­ti lje­vi­ca u ovom tre­nut­ku ni­ti ra­ču­na, ni­ti mo­že ra­ču­na­ti. Raz­log je svje­to­na­zor­ske pri­ro­de, što se po­ka­za­lo u gla­so­va­nju o opo­zi­vu mi­nis­tri­ce obi­te­lji Na­de Mur­ga­nić, ko­ji Most ni­je po­dr­žao. To ne zna­či da je ne­mo­gu­ća su­rad­nja na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Da­pa­če, Most na­kon dva ne­us­pje­ha se­bi ne mo­že po­nov­no do­pus­ti­ti još jed­nu ko­ali­ci­ju s HDZ-om pa će, pre­ma to­me, bi­ti us­mje­re­ni na su­rad­nju sa SDP-om. Da je su­rad­nja mo­gu­ća, po­ka­za­lo se u vi­še pro­je­ka­ta, naj­vi­še kroz Is­traž­no po­vje­rens­tvo za Agro­kor, a mos­tov­ci su, za raz­li­ku od stan­dard­nih SDP-ovih part­ne­ra, po­dr­ža­li i SDP-ov opo­ziv Vla­de, bez ijed­ne iz­nim­ke u svo­jim re­do­vi­ma.

Na­kon dva ne­us­pje­ha, Most si ne mo­že do­pus­ti­ti još jed­nu ko­ali­ci­ju s HDZ-om U SDP-u je sve vi­še onih ko­ji raz­ma­tra­ju mo­guć­nost da na iz­bo­re iz­a­đu sa­mos­tal­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.