Da­li­ću ugo­vor sa­mo za Ru­si­ju iako je on tra­žio do EP-a 2020.

SKANDALOZNA OD­LU­KA NOGOMETNIH ČEL­NI­KA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Da­so­vić

Ra­skol u ZNS-u: ho­će li Šu­ke­ra uop­će de­le­gi­ra­ti u Skup­šti­nu HNS-a? Zdrav­ko Ma­mić za nje­ga, ali ot­por pos­ta­je sve ja­či Iz­bor­nik no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je ni­ka­ko na ze­le­nu gra­nu s HNS-om. Evo, Sa­vez se ju­čer pri­op­će­njem po­hva­lio da je ri­je­šio pi­ta­nje še­fa na­ci­onal­ne mom­ča­di za SP u Ru­si­ji, da će to bi­ti upra­vo Zlat­ko Da­lić (51), he­roj za­vr­š­ni­ce kva­li­fi­ka­ci­ja za Svjet­sko pr­vens­tvo. Pa­la je i fot­ka sa Šu­ke­rom, pa­li su i ne­ki ki­se­li osmi­je­si. Ali, pod kak­vim je uvje­ti­ma Zlat­ko Da­lić uop­će pos­tao iz­bor­nik? – Zlat­ko Da­lić ap­so­lut­no je oprav­dao na­še po­vje­re­nje na utak­mi­ca­ma s Ukra­ji­nom i Grč­kom. Kao što smo se br­zo do­go­vo­ri­li ka­da smo se pr­vi put ču­li, ta­ko smo i sa­da vr­lo la­ko pos­ti­gli do­go­vor. Iz­bor­ni­ku čes­ti­tam na ono­me što je na­pra­vio u krat­kom ro­ku, po­ka­zao je da zas­lu­žu­je klu­pu hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Da­li­ću i re­pre­zen­ta­ci­ji osi­gu­rat će­mo mak­si­mal­ne uvje­te uoči Ru­si­je ka­ko bi­smo on­dje mo­gli pos­ti­ći što bo­lji re­zul­tat – iz­ja­vio je pred­sjed­nik HNS-a Da­vor Šu­ker, a pre­ni­je­la služ­be­na stra­ni­ca Sa­ve­za.

Ma­mić kre­nuo u ak­ci­ju

Kao što vi­di­te, nig­dje se ne spo­mi­nje vre­men­ski ok­vir Da­li­će­va ugo­vo­ra, ne­daj­bo­že vi­si­na nje­go­vih pri­ma­nja. Ta­ko je Da­lić kod Šu­ke­ra opet na svo­je­vr­s­nom pri­jam­nom; tek ako u Ru­si­ji pos­tig­ne za­do­vo­lja­va­ju­ći re­zul­tat, do­bit će man­dat i za slje­de­ći cik­lus, što ni­je sa­mo ne­ko­rek­t­no pre­ma iz­bor­ni­ku ko­ji je uje­di­nio na­ci­ju i pre­po­ro­dio va­tre­ne, nego čak skan­da­loz­no. Na pri­mjer, Zlat­ko Da­lić u po­sve je ne­rav­no­prav­nom po­lo­ža­ju u od­no­su na svo­ga pret­hod­ni­ka na klu­pi An­tu Ča­či­ća.

Os­tat će iz­bor­nik na­kon SP-a osvoji li nas­lov ili po­ve­de če­ti­ri igra­ča Di­na­ma, kao Ča­čić na EP Skup­šti­na Za­gre­bač­kog no­go­met­nog sa­ve­za u če­t­vr­tak po­ka­zat će ko­li­ko je jak Z. Ma­mić

Po­gle­daj­te ka­ko je Šu­ker go­vo­rio ti­je­kom nje­go­va ime­no­va­nja u ruj­nu 2015. go­di­ne. – Ne bi bi­lo ko­rek­t­no da smo mu da­li sa­mo dvi­je utak­mi­ce. Ape­li­ram na za­jed­niš­tvo, svih seg­me­na­ta druš­tva. Ugo­vor će mu bi­ti do 31. sr­p­nja 2018. – naj­a­vio je ta­da Šu­ker pri­je ne­go­li je Ča­čić uop­će ijed­nom oku­pio va­tre­ne!? Tre­ba li uop­će na­gla­ša­va­ti tko sto­ji iza tak­vog Da­li­će­va aran­žma­na na ko­ji je, mo­ra­mo i to na­gla­si­ti, sam pris­tao? Liv­njak od pr­vo­ga da­na ni­je bio Ma­mi­ćev iz­bor i sto­ga ne tre­ba vi­dov­nja­ki­nja da bi­smo mu la­ko pro­rek­li sud­bi­nu u 2018. go­di­ni: os­tat će iz­bor­nik sa­mo osvoji li svjet­ski nas­lov ili na SP po­ve­de ba­rem če­tvo­ri­cu igra­ča Di­na­ma (kao što je to na­pra­vio Ča­čić na EP-u 2016.). Kla­di­telj­skim žar­go­nom, ko­efi­ci­jent da će ga smi­je­ni­ti s klu­pe va­tre­nih na­kon SP-a ni­je ve­ći od 1,20. – Po­no­sim se ti­me što smo na­pra­vi­li u po­s­ljed­nje tri utak­mi­ce jer je pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo vr­lo va­žan za ci­je­li hr­vat­ski no­go­met. Re­kao sam da će­mo la­ko pos­ti­ći do­go­vor, što je da­nas i po­t­vr­đe­no. Za­hva­lju­jem pred­sjed­ni­ku Šu­ke­ru i Iz­vr­š­nom od­bo­ru HNS-a na po­vje­re­nju, a svi­ma mo­gu obe­ća­ti da ću i da­lje da­va­ti mak­si­mum ka­ko bi re­pre­zen­ta­ci­ja igra­la što bolje, ka­ko i pri­li­či kva­li­te­ti igra­ča ko­je ima­mo - pro­to­ko­lar­no je nas­tu­pio Zlat­ko Da­lić. Us­po­re­do s rje­ša­va­njem iz­bor­nič­ko­ga pi­ta­nja, u HNS-u su se za­huk­ta­la pre­vi­ra­nja oko bu­du­ćeg pred­sjed­ni­ka. Na­ime, na­ši iz­vo­ri tvr­de da se još za vri­je­me utak­mi­ce Grč­ka – Hr­vat­ska u Ate­ni u pre­diz­bor­nu kam­pa­nju, žeš­će nego ika­da, uklju­čio Zdrav­ko Ma­mić po­du­pi­ru­ći svo­ga pri­ja­te­lja, su­rad­ni­ka i šti­će­ni­ka Da­vo­ra Šu­ke­ra. Opet le­gi­ti­man Ma­mi­ćev oda­bir, pa i ide­alan taj­ming, s ob­zi­rom na pla­sman re­pre­zen­ta­ci­je na SP, što će Šu­ke­rov ta­bor pri­ka­za­ti kao go­le­mi pos­lov­ni pot­hvat HNS-a.

Ne­za­do­volj­ni Šu­ke­rom

Me­đu­tim, Ma­mić i Šu­ker na­ila­ze na ot­por u broj­nim žu­pa­nij­skim sa­ve­zi­ma, pa čak i on­dje gdje bi se to naj­ma­nje oče­ki­va­lo – u Za­gre­bač­kom no­go­met­nom sa­ve­zu. ZNS je svo­je­dob­no i dao le­gi­ti­mi­tet Šu­ke­ru za ula­zak u HNS, pa on­da i za nje­go­vu pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru, ali od­no­si su se, na va­lu sve­op­će­ga ne­za­do­volj­stva Šu­ke­ro­vim an­ga­žma­nom, u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­ni­li, pa Da­vor Šu­ker vi­še ne uži­va ple­bis­ci­tar­nu pot­po­ru u vlas­ti­toj ba­zi. Ta­ko je uoči za­sje­da­nja Skup­šti­ne to­ga žu­pa­nij­skog sa­ve­za, ko­je je za­ka­za­no za su­tra, na dje­lu ra­skol: Ma­mić i Šu­ker pro­tiv os­ta­lih u toj or­ga­ni­za­ci­ji, ko­ja pak kao svo­ga pred­stav­ni­ka u Skup­šti­nu HNS-a že­li pos­la­ti – To­mis­la­va Sve­ti­nu. Ne pro­đe li Ma­mi­ćev pri­jed­log da Šu­ker bu­de kan­di­dat u Skup­šti­ni HNS-a, to auto­mat­ski zna­či da je Šu­ke­rov pred­sjed­nič­ki man­dat – go­tov. U tom slu­ča­ju, ZNS bi se, na­vod­no, prik­lo­nio no­vo­me kan­di­da­tu za še­fa HNS-a, 42-go­diš­njem Ma­ri­ja­nu Kus­ti­ću iz No­va­lje, sa­bor­skom zas­tup­ni­ku HDZ-a, je­di­no­me duž­nos­ni­ku iz člans­tva Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a ko­ji je imao hra­bros­ti kri­tič­ki go­vo­ri­ti o ra­du HNS-a. Na­vod­no, Kus­tić već ima pot­po­ru 11 žu­pa­nij­skih sa­ve­za. Is­hod su­traš­nje “utak­mi­ce” u ZNS-u ta­ko ne­će da­ti od­go­vor sa­mo na jed­no for­mal­no pi­ta­nje, o pu­koj duž­nos­nič­koj po­zi­ci­ji, nego je nje­zin kon­tekst pu­no ši­ri – ko­li­ko je za­pra­vo jak Zdrav­ko Ma­mić, je li još uvi­jek naj­moć­ni­ja fi­gu­ra hr­vat­sko­ga no­go­me­ta?

Ho­će­mo li se ova­ko ve­se­li­ti i na SP-u u Ru­si­ji 2018. go­di­ne?

Ni­šta bez gaz­de Te­ško će se iz­bor­nik Da­lić iz­bo­ri­ti za ap­so­lut­nu slo­bo­du u vo­đe­nju hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Šu­ker i Ma­mić si­gur­no će mu po­ku­ša­ti “su­ge­ri­ra­ti” ne­ke stva­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.