No­vi stan­dard u Ame­ri­ci: po­vi­še­ni tlak od­sad 130/80, a ne 140/90

Hr­vat­ska pra­ti europ­ske smjer­ni­ce od 140/90

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

U Ame­ri­ci će broj lju­di s hi­per­ten­zi­jom na­kon no­vih smjer­ni­ca po­ras­ti oko 14 pos­to. Bit će to po­ti­caj za ra­ni­ju in­ter­ven­ci­ju iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Tlak 130/80 po­vi­še­ni je krv­ni tlak, a nor­ma­lan krv­ni tlak je onaj vri­jed­nos­ti do 120/80 – no­va je struč­na smjer­ni­ca. Do­sad se po­vi­še­ni tlak sma­trao vri­jed­nos­ti 140/90 na­vi­še, ali s no­vom do­njom gra­ni­com ko­ju su obja­vi­li Ame­ri­can He­art Asso­ci­ati­on i Ame­ri­can Col­le­ge of Car­di­ology ne­sum­nji­vo sli­je­di ve­ći broj onih ko­ji će do­bi­ti di­jag­no­zu po­vi­še­nog krv­nog tla­ka. Pr­va je to re­vi­zi­ja ame­rič­kih smjer­ni­ca za hi­per­ten­zi­ju u po­s­ljed­njih 14 go­di­na i iz ta­moš­nje Ame­ri­can He­art Asso­ci­ati­on ka­žu da ovak­vo spu­šta­nje gra­ni­ce zna­či po­ti­caj za ra­ni­ju in­ter­ven­ci­ju i sma­nje­nje kom­pli­ka­ci­ja hi­per­ten­zi­je.

Te­ra­pi­ja još ne tre­ba

Iz vo­de­će aso­ci­ja­ci­je kar­di­olo­ga, na­ime, ka­žu da će u prak­si pa­ci­jen­ti s 130/80 vri­jed­nos­ti tla­ka bi­ti upo­zo­re­ni da pro­mi­je­ne na­čin ži­vo­ta, usvo­je zdra­vi­je pre­hram­be­ne na­vi­ke i tje­les­nu ak­tiv­nost upra­vo ka­ko bi se na vri­je­me spri­je­či­lo da se kod njih ra­zvi­je hi­per­ten­zi­ja ko­ja bi se mo­ra­la kon­tro­li­ra­ti li­je­ko­vi­ma. Sto­ga pa­ci­jen­ti s tla­kom 130/80 ne­će do­bi­ti od­mah te­ra­pi­ju, a pro­cje­nju­ju da će u Ame­ri­ci broj lju­di s hi­per­ten­zi­jom s ob­zi­rom na ovak­vu pro­mje­nu po­ras­ti oko 14 pos­to. Ka­ko je objas­nio dr. Pa­ul K. Whel­ton, vo­de­ći autor no­vih smjer­ni­ca, raz­li­ka u opas­nos­ti­ma iz­me­đu tla­ka 130/80 i 139/89 je – dvos­tru­ka, vi­ši tlak udvos­tru­ču­je ri­zik za kar­di­ova­sku­lar­ne kom­pli­ka­ci­je. – Že­li­mo lju­di­ma jasno re­ći – ako već udvos­tru­ču­je­te ri­zik, on­da to mo­ra­te zna­ti. To ne zna­či da su vam po­treb­ni li­je­ko­vi, ali to je žu­to svje­tlo upo­zo­re­nja da mo­ra­te sni­zi­ti svoj krv­ni tlak, uglav­nom pris­tu­pom ko­ji ne uklju­ču­je li­je­ko­ve – po­jaš­nja­va dr. Whel­ton. Ka­ko objaš­nja­va dr. sc. Ivi­ca Hor­va­tić, europ­ske smjer­ni­ce os­ta­le su na gra­ni­ci 140/90, što­vi­še, po­s­ljed­njih se go­di­na ta gra­ni­ca po­vi­si­la za oso­be sta­ri­je od 75, od­nos­no 80 go­di­na. U njih je, is­ti­če li­ječ­nik, zbog kru­ćih krv­nih ži­la ut­vr­đe­no da ni­ži tlak mo­že ima­ti po­je­di­ne štet­ne po­s­lje­di­ce na mo­zak i cir­ku­la­ci­ju te je sto­ga po­dig­nu­ta gra­ni­ca za po­vi­še­ni krv­ni tlak na 150/90.

Eu­rop­ska re­vi­zi­ja 2018.

Hr­vat­ska se, da­ka­ko, pri­dr­ža­va europ­skih smjer­ni­ca či­ja bi pak re­vi­zi­ja tre­ba­la ići idu­će go­di­ne. Ina­če, no­ve ame­rič­ke smjer­ni­ce eli­mi­ni­ra­le su ka­te­go­ri­ju pre­hi­per­ten­zi­je, pri če­mu se “smje­šta­lo” sis­to­lič­ki tlak iz­me­đu 120 i 139 i di­jas­to­lič­ki iz­me­đu 80 i 89. Da­nas te vri­jed­nos­ti pak zna­če po­vi­še­ni tlak ili pr­vi sta­dij hi­per­ten­zi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.