U ovom tre­nut­ku ne­ma op­ci­je za smje­nu vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne na­mje­ra­vam se oprav­da­va­ti. Re­zul­tat gla­so­va­nja bio je iz­vjes­tan. Na­pra­vi­li smo gre­šku, ne­će se po­no­vi­ti

KRE­ŠO BE­LJAK šef HSS-a o ne­gla­sa­nju za opo­ziv

Ras­pra­ve o Vla­di bes­plod­ne su i bez svr­he. Mi u ovom tre­nut­ku ne­ma­mo al­ter­na­ti­vu za smje­nu vlas­ti

GO­RAN ALEKSIĆ zas­tup­nik stran­ke SNA­GA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.