530

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Po­gi­nu­lih u po­tre­su Naj­ma­nje 530 lju­di po­gi­nu­lo je u naj­s­mr­to­nos­ni­jem po­tre­su ko­ji je po­go­dio Iran u vi­še od de­set go­di­na, ja­vi­la je ju­čer dr­žav­na agen­ci­ja IRNA, do­da­ju­ći da je oz­li­je­đe­no vi­še od 8000 lju­di. Iran­ske vlas­ti obja­vi­le su da su pre­ki­nu­le ope­ra­ci­je spa­ša­va­nja. Po­tres u ne­dje­lju bio je mag­ni­tu­de 7,3 stup­nje­va, a osje­tio se u vi­še iran­skih re­gi­ja, kao i u glav­nom irač­kom gra­du Bag­da­du te naj­ve­ćem kur­d­skom gra­du u Tur­skoj, Diyar­ba­ki­ru. Ošte­će­no je vi­še od 30 ti­su­ća ku­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.