Po­pu­lar­ni show u ce­le­brity iz­da­nju

Za red, rad i dis­ci­pli­nu u ku­hi­nji, uz To­mis­la­va Špi­če­ka, bit će za­du­že­na i An­to­ni­ja Bla­će

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Ću­rić sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

U emi­si­ji će se poz­na­te oso­be na­tje­ca­ti u pri­pre­mi tra­di­ci­onal­nih bo­žić­nih slas­ti­ca Na­tje­ca­te­lji će nas­tu­pi­ti u pa­ru s part­ne­ri­ma ko­je su sa­mi oda­bra­li

Čim is­pra­ti­mo po­s­ljed­nju epi­zo­du showa 3, 2, 1... ku­haj!, po­čet će po­seb­no ce­le­brity iz­da­nje, opet pod bud­nim Špi­če­ko­vim okom Da po­či­nje po­seb­no iz­da­nje “Tri, dva, je­dan – pe­ci!” i da će u nje­mu su­dje­lo­va­ti do­ma­ći ce­le­brityji, pr­vi put u to­me po­pu­lar­nom TV for­ma­tu, po­t­vr­dio je i RTL. - Na­tje­ca­te­lji su slas­ti­ča­ri ama­te­ri, no jav­nos­ti poz­na­te lič­nos­ti, a za­da­tak im je pri­pre­ma­ti tra­di­ci­onal­ne slas­ti­ce za pred­bo­žić­no i bo­žić­no vri­je­me - ka­žu u poz­na­toj TV ku­ći. Na­tje­ca­te­lje će u kek­si­ma, sa­vi­ja­ča­ma, bi­sk­vi­ti­ma i ku­glo­fi­ma ocje­nji­va­ti do­bro zna­no li­ce showa, chef To­mis­lav Špi­ček, a vo­di­te­lji­ca je An­to­ni­ja Bla­će. Već se zna­ju ne­ki na­tje­ca­te­lji, ko­ji nas­tu­pa­ju u pa­ru s part­ne­ri­ma ko­je su sa­mi oda­bra­li. Glu­mi­ca Ne­la Koc­sis oda­bra­la je pri­ja­te­lji­cu Snje­ža­nu Me­hun za či­je ku­har­sko umi­je­će ima sa­mo ri­je­či hva­le. - Snje­ža­na je ide­alan part­ner za ku­ha­nje, iz­u­zet­no je vje­šta u ku­hi­nji a uz to i vr­lo du­ho­vi­ta, a to je naj­bo­lja kom­bi­na­ci­ja. Ne­la vo­li ku­ha­ti i snaš­la se pri­lič­no do­bro, no ima­la je ve­li­ku tre­mu jer su joj slat­ka je­la sla­bi­ja stra­na. - Vo­lim ku­ha­ti u druš­tvu, pa mi rad u pa­ru od­go­va­ra. Bi­ti sam u ku­hi­nji pri­lič­no je do­sad­no. Slas­ti­ce, osim pa­la­čin­ki, pri­pre­mam vr­lo ri­jet­ko, pa je bi­lo i tre­me - ka­že. I nje­zi­na ko­le­gi­ca iz showa, mla­da pje­va­či­ca Ma­ja Ba­ja­mić ni­je eks­pert za slat­ko te joj ta­ko­đer naj­bo­lje is­pad­nu pa­la­čin­ke. – Naj­jed­nos­tav­ni­je su jer se pri­pre­ma­ju naj­br­že i od­lič­no ih na­pra­vim. No, ono če­ga se do­hva­tim sa že­ljom, uvi­jek bu­de us­pješ­no pri­prem­lje­no i ukus­no – tvr­di split­ska glaz­be­ni­ca za za­gre­bač­kom adre­som. Sa so­bom je u emi­si­ju do­ve­la pri­ja­te­lja Lea Pav­la­či­ća. – To je čo­vjek ko­ji u sva­kom tre­nut­ku, neo­vis­no o vanj­skim okol­nos­ti­ma, ima is­kren im­puls i za­to ga vo­lim. Na­ma je bi­lo ge­ni­jal­no, spon­ta­no i za­bav­no. Za raz­li­ku od os­ta­lih kan­di­da­ta, bi­li smo je­di­ni par ko­ji ni­je kod ku­će is­pro­bao svo­je re­cep­te i to se vi­dje­lo. Glu­mi­ca Or­ne­la Vi­šti­ca poz­na­ta je kao ve­li­ka gur­ma­ni­ca i ku­ha­ri­ca, ta­ko da je bi­lo i lo­gič­no da je RTL an­ga­ži­ra za svoj show. I ona je vi­še tip od sla­no­ga, pa joj je na­tje­ca­nje u pri­pre­mi slas­ti­ca bio pra­vi iz­a­zov. Ova­ko je ima­la pri­li­ku u krat­ko vri­je­me na­uči­ti do­is­ta pu­no o slat­kim je­li­ma. Ali i na­pra­vi­ti ih u odre­đe­nom vre­men­skom ro­ku, što joj je bi­lo do­is­ta te­ško. – Do­ma ne ku­ha­te na sat, ne­ma ogra­ni­če­no­ga vre­me­na i uglav­nom ku­ha­te iz lju­ba­vi pre­ma pri­ja­te­lji­ma i druš­tvu. A ov­dje mo­ra­te bi­ti go­to­vi na vri­je­me i za­do­vo­lji­ti kri­te­ri­je ži­ri­ja. Ima­la sam za­to ne­vi­đe­nu tre­mu, u što će se gle­da­te­lji mo­ći uvje­ri­ti – priz­na­la je glu­mi­ca, ko­ja je ku­ha­la s pri­ja­te­lji­com Jo­si­pom Bor­ti­ek Klo­bu­čar. – Ona ima is­kus­tva i zna­nja u ku­hi­nji i bi­la mi je ve­li­ka po­dr­ška i uz nju bi­lo je lak­še iz­dr­ža­ti slat­ke iz­a­zo­ve – ka­že Or­ne­la.

Pri­god­no Blag­dan­sko iz­da­nje che­fa To­mis­la­va Špi­če­ka i vo­di­te­lji­ce An­to­ni­je Bla­će

Oš­tra kon­ku­ren­ci­ja Kan­di­dat­ki­nje Or­ne­la Vi­šti­ca, Jo­si­pa Bor­ti­ek Klo­bu­čar i Snje­ža­na Me­hun oz­bilj­no su shva­ti­le svo­je no­ve ulo­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.