Edov za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

ED SHEERAN: Sva­ka mo­ja te­to­va­ža ima svo­ju pri­ču. Ne­što slič­no kao u se­ri­ji Za­kon bra­će Pje­vač je ot­krio da se na­ziv nje­go­vog slje­de­ćeg al­bu­ma već na­la­zi na nje­go­vu ti­je­lu, u obli­ku jed­ne od mno­go­broj­nih te­to­va­ža

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.