Za­gre­bač­ki SDP SMS-om pro­vo­dio an­ke­tu laž­no se pred­stav­lja­ju­ći kao 24 sa­ta

Ma­ras tra­ži pri­ja­vu slu­ča­ja Ha­ko­mu, Ko­la­rić da se o sve­mu oči­tu­je vod­stvo SDP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U po­ru­ci s an­ket­nim pi­ta­nji­ma tvr­di se da je ri­ječ o SMS an­ke­ti 24 sa­ta, ko­ji s tim ne­ma ve­ze, a na broj s ko­jeg je pos­la­na nit­ko se ne jav­lja

Da će bit­ka za še­fa za­gre­bač­kog SDP-a s če­tve­ro kan­di­da­ta – Alek­san­drom Ko­la­rić, Ale­nom Čič­kom, Gor­da­nom Ma­ra­som i De­ni­som Hres­ta­kom – biti žes­to­ka i ne­iz­vjes­na, zna se od sa­mog star­ta, ali ka­ko se ti iz­bo­ri pri­bli­ža­va­ju, jas­no je da se ne­ki čla­no­vi ne­će li­bi­ti ni sra­mot­nih i štet­nih me­to­da u toj unu­tar­stra­nač­koj bit­ci. Po­ka­zu­je to i ju­če­raš­nji do­ga­đaj.

“Fri­ški” po­da­ci

SMS an­ke­ta 24 sa­ta. No­vi pred­sjed­nik/ca SDP Zagreb bit će: po­ša­lji­te SMS od­go­vor: 1 za Či­čak, 2 za Hres­tak, 3 za Ko­la­rić, 4 za Ma­ra­sa. Sa­dr­žaj je to SMS-a ko­ji je ju­čer ti­je­kom ju­tra ma­sov­no pris­ti­zao na bro­je­ve mo­bi­te­la čla­no­va za­gre­bač­kog SDP-a. Ka­ko su po­ru­ke do­bi­li i ne­ki no­vi čla­no­vi SDP-a Zagreb, od­nos­no ne­ki ko­ji su se u tu stran­ku učla­ni­li u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci, a ni­su je do­bi­li oni ko­ji su po­s­ljed­njih mje­se­ci iz stran­ke iz­ba­če­ni, vi­še na­ših iz­vo­ra vje­ru­je da po­ru­ke sti­žu od ne­ko­ga tko ima pris­tup naj­no­vi­joj, svje­že ažu­ri­ra­noj, stra­nač­koj ba­zi po­da­ta­ka DA­VID. – A to mo­že biti sa­mo net­ko s Ible­ro­va tr­ga ili iz Pra­ške (sje­di­šte za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je)– ka­že naš iz­vor. Ni tu pri­či ni­je kraj. U po­ru­ci se net­ko i laž­no pred­stav­lja jer se tvr­di da je ri­ječ o SMS an­ke­ti 24 sa­ta. Me­đu­tim, dnev­ne no­vi­ne 24 sa­ta s tom an­ke­tom ne­ma­ju baš ni­kak­ve ve­ze, a na broj s ko­jeg je po­ru­ka pos­la­na nit­ko se ne jav­lja. Na­da­lje, po­ru­ka, ako do­la­zi od ne­kog iz stran­ke, a te­ško da net­ko iz­van stran­ke ima spo­me­nu­tu ba­zu, grubo kr­ši pra­va čla­no­va SDP-a ko­je oče­ku­je gla­sa­nje za še­fa za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je. Jer taj net­ko tko je pos­lao SMS i na nj do­bio od­go­vor sa­da zna ka­ko taj bi­rač “di­še”, od­nos­no ko­ji mu je kan­di­dat fa­vo­rit. Ne za­ču­đu­je da su se od sporne an­ke­te ju­čer, je­dan po je­dan, ogra­di­li baš svi kan­di­da­ti za še­fa za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je. Pr­vi je to uči­nio pu­tem Fa­ce­bo­oka Alen Či­čak. “Ako je net­ko do­bio ba­zu člans­tva i ko­ris­ti je za ovak­ve ak­tiv­nos­ti, sma­tram da ru­ko­vod­stvo SDP-a tre­ba od­mah re­agi­ra­ti i iz­vr­ši­ti sve po­treb­ne pro­vje­re ka­ko bi se ut­vr­di­lo što se do­go­di­lo. Ovak­vo ne­što je ne­do­pus­ti­vo!!!”, na­pi­sao je Či­čak. Slič­no su re­agi­ra­li i Alek­san­dra Ko­la­rić i Gor­dan Ma­ras, ko­ji vje­ru­je da će net­ko zbog sve­ga pod­ni­je­ti pri­ja­vu Ha­ko­mu, a Ko­la­rić da će se o sve­mu oči­to­va­ti i vod­stvo za­gre­bač­kog SDP-a kao i Pred­sjed­niš­tvo SDP-a. De­nis Hres­tak, ko­ji slo­vi kao kan­di­dat Ible­ro­va tr­ga, ta­ko­đer po­dr­ža­va is­tra­gu te po­zi­va da se is­tra­že i dru­gi, slič­ni, slu­ča­je­vi. – Ne­ki kan­di­da­ti ša­lju SMS-ove du­lje vri­je­me, po­zi­va­ju na svo­ja do­ga­đa­nja. I to mi je skan­da­loz­no – ka­že Hres­tak.

“Ni pr­va ni zad­nja”

Na pi­ta­nje je li toč­no da je i on slao ro­đen­dan­ske čes­tit­ke čla­no­vi­ma stran­ke, Hres­tak po­ru­ču­je da jest, ali is­klju­či­vo po za­dat­ku za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je. I dok su ne­ki čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva SDP-a po­t­vr­di­li da će tra­ži­ti ras­pra­vu o ovoj te­mi na vod­stvu SDP-a, u za­gre­bač­kom SDP-u ne vi­de pre­ve­li­ki pro­blem zbog sve­ga. V.d. še­fa za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je Sa­ša Mo­lan ka­že ka­ko osu­đu­je što se ra­di, ali da stran­ka ni­je po­li­ci­ja. – Bi­lo je an­ke­ta i pri­je i za dru­ge iz­bo­re, pa i unu­tar­stra­nač­ke. Oči­to ne­ki ima­ju po­ten­ci­jal­nu ba­zu po­da­ta­ka, ali ne znam što mo­že­mo is­pi­ti­va­ti– ka­že Mo­lan. Do­da­je i ka­ko ne­ma ni­šta pro­tiv to­ga da Gor­dan Ma­ras po­ša­lje pri­ja­vu Ha­ko­mu. Os­vr­nuo se i na kri­ti­ke o laž­nom pred­stav­lja­nju, ka­že ka­ko on to ta­ko ne iš­či­ta­va i da na­vo­đe­nje 24 sa­ta mo­žda zna­či da an­ke­ta tra­je je­dan dan.

SMS su, ka­žu iz­vo­ri, do­bi­li no­vi čla­no­vi, ne i iz­ba­če­ni, što im je do­kaz da se ko­ris­ti no­va ba­za

Kan­di­da­ti za še­fa za­gre­bač­kog SDP-a sli­je­va na­des­no – Alek­san­dra Ko­la­rić, Alen Či­čak, Gor­dan Ma­ras i De­nis Hres­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.