Pri­če oče­va ko­ji su bi­li na ro­dilj­skom umjes­to že­na

Uvodić: Ko­le­gi­ce ni­su vje­ro­va­le da os­ta­jem do­ma sa Sa­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Ni­na Cvi­ja­no­vić Iz vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re u vi­so­ku tem­pe­ra­tu­ru, plač i pa­do­vi, na kra­ju ipak sve pre­ži­vi­mo, ka­že nam glu­mac Dra­žen Čuček Dra­žen Čuček sa svo­jom je ma­le­nom kće­ri Le­nom pro­veo dvi­je go­di­ne. U pr­vo vri­je­me po­ma­gao je svo­joj su­pru­zi Je­le­ni Ve­lja­či, a on­da je shva­tio da je lo­gi­čan ko­rak da nas­ta­vi. Pri­je pet go­di­na dr­ža­va je oče­vi­ma da­la do­dat­na dva mje­se­ca do­pus­ta da bi ih po­tak­nu­la da češ­će uzi­ma­ju ro­dilj­ski do­pust. HZZO ka­že da sta­tis­ti­ke ni­su baš baj­ne te ne bi­lje­že po­rast bro­ja oče­va ko­ji se od­lu­ču­ju za ro­dilj­ski do­pust. – Za me­ne je bi­lo je­dins­tve­no is­kus­tvo. Ka­ko su da­ni od­mi­ca­li, a ja sam iz da­na u dan bio ta­mo uz Je­le­nu i Le­nu, imao sam mo­guć­nost da sve to nas­ta­vim do kće­ri­na dru­gog ro­đen­da­na – re­kao nam je Čuček. To je bi­lo naj­bo­lje pro­ve­de­no vri­je­me, tvr­di glu­mac.

Naj­ljep­ših šest mje­se­ci

– Da to ni­sam na­pra­vio, ne bih se ta­ko po­ve­zao s njom. U po­čet­ku je tu bi­lo pu­no pa­ni­ke, ni­je sve sa­mo ru­ti­na ka­ko po­ne­kad iz­gle­da. Iz vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re u vi­so­ku tem­pe­ra­tu­ru, pa plač i pa­do­vi, mis­liš da je sve iz­van tvo­je mo­ći i da ne­ćeš us­pje­ti, a on­da na kra­ju shva­tiš da ci­vi­li­za­ci­ja ta­ko funk­ci­oni­ra već ti­su­ća­ma go­di­na i da će di­je­te pre­ži­vje­ti – na­ša­lio se Dra­žen pa do­dao da mis­li da su pr­ve go­di­ne naj­važ­ni­je, a to is­kus­tvo ne bi mi­je­njao ni za što. Po­t­vr­dio je i sta­tis­ti­ke jer, ka­ko ka­že, u svo­jem okru­že­nju ne­ma pri­ja­te­lje ili čla­no­ve obi­te­lji ko­ji su se od­lu­či­li na ta­kav ko­rak, ali ni­su se ču­di­li nje­go­voj od­lu­ci. Po­dr­ža­va­li su ga. – Ova­ko sam se po­ve­zao sa svo­jom kće­ri ona­ko ka­ko vje­ro­jat­no ne bih mo­gao na ne­ki dru­gi na­čin. Na­rav­no, oče­vi ko­ji ne ko­ris­te ro­dilj­ski sa svo­jom dje­com ima­ju jed­na­ko poseban od­nos, ali ovo je ne­što po­sve druk­či­je – re­kao nam je glu­mac, otac Le­ne ko­ja će usko­ro na­pu­ni­ti tri go­di­ne. Sta­tis­ti­ke HZZO-a ka­žu da u pro­sje­ku 4,8 pos­to hr­vat­skih oče­va ide na ro­di­telj­ski do­pust, a Slo- ven­ci i Ta­li­ja­ni ma­lo vi­še. U Eu­ro­pi pred­nja­če Šved­ska i Ni­zo­zem­ska gdje to či­ni sva­ki če­t­vr­ti otac. Na­rav­no, naj­češ­ći raz­log zbog ko­jeg se ne od­lu­ču­ju na ro­dilj­ski fi­nan­cij­ske je pri­ro­de. Maj­ke ima­ju u pro­sje­ku 20 pos­to ma­nje pla­će, a na­kon šest ili osam mje­se­ci nak­na­da iz­no­si 2328,20 ku­na pa ta­te obič­no os­ta­ju na pos­lu zbog ve­ćih pri­ma­nja. TV spi­ker, vo­di­telj i ured­nik Bran­ko Uvodić na ro­dilj­skom do­pus­tu bio je sa­da već dav­ne 1987. ka­da se ro­di­la nje­go­va mla­đa kći Sa­ra. – Ja sam to uči­nio dok još ni­je bio mo­der­no. Mo­ja mla­đa kći Sa­ra sa­da već ima 30 go­di­na. Sta­ri­ja Pe­tra ro­đe­na je 1977. U to vri­je­me, dok je Pe­tra bi­la ma­la, ja sam stu­di­rao, ja­ko pu­no ra­dio i čes­to pu­to­vao pa ni­sam do­volj­no vre­me­na pro­vo­dio s njom. On­da sam od­lu­čio da ću si sa Sa­rom pri­ušti­ti to “iz­gub­lje­no” vri­je­me. I mo­ram vam re­ći da se ta pri­vr­že­nost osje­ti i danas. To je bi­lo naj­ljep­ših šest mje­se­ci u mo­jem ži­vo­tu – ka­že Bran­ko Uvodić. Nje­go­ve ta­daš­nje ko­le­gi­ce Želj­ka Fat­to­ri­ni, Kse­ni­ja Ur­li­čić i Ja­smi­na Ni­kić ni­su vje­ro­va­le ka­da im je re­kao da se sam bri­ne za svo­ju kćer, od­nos­no da ne­ma ni­kak­vu po­moć.

Ku­le­no­va se­ka i pi­će

– Je­dan dan doš­le su k me­ni do­ma da me iz­ne­na­de i mis­li­le su da će za­te­ći ne­ko­ga tko mi po­ma­že s dje­te­tom. Iz­ne­na­di­le su se. Us­pio sam sve sam, a i nji­ma sam na­re­zao ma­lo ku­le­no­ve se­ke i pos­lu­žio im pi­će – pri­sje­tio se. Sva­kom bih ocu to pre­po­ru­čio od sr­ca jer ta se lju­bav ne mo­že opi­sa­ti i pre­ni­je­ti, ka­že nam Bran­ko. – Danas imam ta­kav od­nos sa svo­jim unu­ci­ma Da­vi­dom i La­urom, Sa­ri­nom dje­com. Ne­dav­no je Da­vid bio bo­les­tan i stal­no je go­vo­rio: “Idem kod Bjan­ka u Za­gjeb!”, jer kći ži­vi u Čav­li­ma – kroz smi­jeh nam pre­no­si. I svo­ju je sta­ri­ju kćer obo­ža­vao ku­pa­ti i pri­pre­ma­ti joj bo­či­ce pa je ta­ko sprem­no do­če­kao Sa­ru i do­bro se sna­šao. – A bo­či­ce sam vo­lio pri­pre­ma­ti jer bi os­ta­lo Čo­ko­li­na ko­ji bih on­da ja po­ta­ma­nio – smi­je se Bran­ko.

Uvodić: Bo­či­ce sam vo­lio pri­pre­ma­ti jer bi os­ta­lo Čo­ko­li­na pa bih ga “po­ta­ma­nio”

Glu­mac Dra­žen Čuček s Le­nom je pro­veo dvi­je go­di­ne

Bran­ko Uvodić svim bi oče­vi­ma pre­po­ru­čio ro­dilj­ski, a on ga je is­ko­ris­tio 1987. ka­da to još ni­je bi­lo ni mo­der­no, ka­ko ka­že. I danas osje­ti po­seb­nu po­ve­za­nost sa Sa­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.