Iz­ne­na­di­lo me ko­li­ko su pro­tiv­ni­ci iz­o­bli­či­li IK

Pro­s­vje­di ni­su ima­li ve­ze s Ko­nven­ci­jom. Ona ni­je o sek­siz­mu i tre­ćem ro­du!

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - San­dra Velj­ko­vić ZAGREB

Hr­vat­ska će u svib­nju pre­uze­ti pred­sje­da­nje Vi­je­ćem Eu­ro­pe, or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu ljud­skih pra­va i vla­da­vi­nu pra­va. Sto­ga je ju­čer u Za­gre­bu bo­ra­vio Thor­bjørn Ja­gland Po­sjet glav­nog taj­ni­ka Vi­je­ća Eu­ro­pe Thor­bjør­na Ja­glan­da u jav­nos­ti su ipak obi­lje­ži­le re­ak­ci­je na do­ga­đa­nja oko Is­tan­bul­ske ko­nven­ci­je (IK).

Vaš su po­sjet mno­gi na­zva­li neo­če­ki­va­nim za­to što se pok­lo­pio s ra­ti­fi­ka­ci­jom IK, ko­nven­ci­je Vi­je­ća Eu­ro­pe.

– Po­sjet je dio uobi­ča­je­nih pri­pre­ma za pred­sje­da­nje, ali mi je dra­go da se pok­lo­pi­lo s ra­ti­fi­ka­ci­jom. Ja­ko nam je važ­no da je Ko­nven­ci­ja u Sa­bo­ru ra­ti­fi­ci­ra­na ve­li­kom ve­ći­nom. Iz­u­zet­no sam za­do­vo­ljan ka­ko je premijer An­drej Plen­ko­vić pre­uzeo vod­stvo jer je bi­lo to­li­ko ne­ra­zu­mi­je­va­nja i kri­vih objaš­nje­nja. Premijer ih je us­pio ot­klo­ni­ti i fo­ku­si­ra­ti se na ono što IK do­no­si, a to je za­šti­ta že­na i obi­te­lji od na­si­lja, što je go­lem pro­blem na ci­je­lom kon­ti­nen­tu.

Jes­te li oče­ki­va­li pro­ble­me u Hr­vat­skoj?

– I drug­dje smo vi­dje­li ot­po­re, po­se­bi­ce u is­toč­noj Eu­ro­pi. Za­pra­vo me iz­ne­na­di­lo ko­li­ko su raz­ne sku­pi­ne iz­o­bli­či­le sa­dr­žaj IK.

Vi­di­te li pro­blem u is­toč­noj Eu­ro­pi s pri­hva­ća­njem tra­di­ci­onal­nih vri­jed­nos­ti za­pad­ne de­mo­kra­ci­je?

– Is­toč­ni dio ne­ma du­gu po­vi­jest bi­va­nja di­je­lom mo­der­ne Eu­ro­pe, a i Cr­k­va je ja­ka. Tre­ba vre­me­na. Vi­di­mo da se u mno­gim pi­ta­nji­ma Eu­ro­pa kre­će na­pri­jed raz­li­či­tim br­zi­na­ma. Ali ljudi ni­su pro­s­vje­do­va­li pro­tiv bor­be pro­tiv na­si­lja, već pro­tiv stva­ri ko­je ne­ma­ju ve­ze s ovom ko­nven­ci­jom. Ova ko­nven­ci­ja ni­je o sek­siz­mu, ni­je o is­tos­pol­nim bra­ko­vi­ma, ni­je o “tre­ćem ro­du”.

Za­što je uop­će ko­ri­šten ter­min “rod”? Jes­te li pri sas­tav­lja­nju Ko­nven­ci­je mis­li­li da će iz­a­zva­ti to­li­ke pro­ble­me?

– Ta­da ni­smo. Ali taj se ter­min kri­vo shva­ća – mi ga ne ko­ris­ti­mo da bi­smo oz­na­či­li “tre­ći rod”.

O če­mu ste raz­go­va­ra­li s pre­mi­je­rom u ve­zi s IK?

– Premijer je go­vo­rio o in­ter­pre­ta­tiv­noj iz­ja­vi ko­ja je, sma­tram, do­bra. Re­kao je da tre­ba objas­ni­ti i na eu­rop­skom ni­vou o če­mu je IK, a o če­mu ni­je. S tim se sla­žem.

U ve­li­kom bro­ju is­toč­nih dr­ža­va jak je, pri­mje­ri­ce, an­ti­imi­grant­ski sen­ti­ment. Za­bri­nja­va li vas rast kse­no­fo­bi­je?

– Pos­to­ji ten­den­ci­ja da se no­vi fe­no­me­ni per­ci­pi­ra­ju kao opas­nost na­ci­onal­noj kul­tu­ri i re­li­gi­ji, a on­da se po­li­tič­ki li­de­ri ti­me po­igra­va­ju. No tak­ve ten­den­ci­je ima­mo u ci­je­loj Eu­ro­pi, u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj, u Skan­di­na­vi­ji.

Ka­ko se bo­ri­ti pro­tiv po­pu­liz­ma?

– Na raz­ne na­či­ne, ali je po­naj­pri­je po­treb­no ja­ko vod­stvo. Li­de­ri ko­ji pos­tav­lja­ju stva­ri na pra­vo mjes­to, kao što je uči­nio premijer Plen­ko­vić u ve­zi s IK. Na ža­lost, u dru­gim dr­ža­va­ma po­li­tič­ki li­de­ri odus­ta­nu, mak­nu se u stra­nu ta­ko da dru­gi ak­te­ri pre­uz­mu di­sku­si­ju. Ulo­ga je li­de­ra da vo­di i in­for­mi­ra lju­de o pra­vim ar­gu­men­ti­ma, ko­li­ko je to mo­gu­će u vri­je­me fa­ke newsa i in­ter­ne­ta.

Pro­ved­bu Ko­nven­ci­je nad­gle­dat će GREVIO. Ko­je su ov­las­ti tog ti­je­la?

– GREVIO ni­je po­li­ci­ja. To je ti­je­lo za mo­ni­to­ring ko­je ocje­nju­je je­su li i ko­li­ko is­pu­nje­ne obve­ze i je­su li za­ko­ni u skla­du s obve­za­ma. Ni­je po­li­ci­ja ko­ja će in­ter­ve­ni­ra­ti i mi­je­ša­ti se u sva­kod­nev­ni ži­vot.

Pos­to­je i dru­ga ti­je­la za mo­ni­to­ring Vi­je­ća Eu­ro­pe. Pri­mje­ri­ce GRECO, ko­je nad­gle­da bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je pa u Hr­vat­skoj ne iz­a­zi­va tak­ve kon­tro­ver­ze.

– GRECO je do­bar pri­mjer ka­ko ra­di­mo i ljudi u Hr­vat­skoj bi tre­ba­li biti sret­ni da ima­mo GRECO i da Hr­vat­ska ima za­ko­ne pro­tiv ko­rup­ci­je. Is­to je s GREVIO-om. Svr­ha mu je da nad­gle­da da Hr­vat­ska is­pu­nja­va obve­ze, da ne­ma na­si­lja nad že­na­ma, da se že­ne ne ubi­ja.

Ko­je su po­s­lje­di­ce ne­is­pu­nja­va­nja obve­za? Ima li kaz­ni?

– Je­di­na kon­sek­ven­ci­ja bit će ta da za­jed­no ra­di­mo ka­ko bi­smo po­pra­vi­li ne­dos­tat­ke. Mi ne sje­di­mo na vr­hu i ne za­po­vi­je­da­mo dr­ža­va­ma.

BOR­BA PRO­TIV KO­RUP­CI­JE Mla­di­ma u Eu­ro­pi dos­ta je po­li­ti­ča­ra, su­da­ca i tu­ži­te­lja, ko­ji­ma ne vje­ru­ju. Hr­vat­skoj je to pi­ta­nje u vr­hu agen­de

Hr­vat­ska je kao je­dan od pri­ori­te­ta pred­sje­da­nja oda­bra­la bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je.

– Ja­ko mi je dra­go da je to pi­ta­nje na vr­hu agen­de jer je vr­lo ra­ši­re­no u Eu­ro­pi. Ne bih re­kao da je Hr­vat­ska naj­lo­ši­ja, ali ni­je ni naj­bo­lja u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i iz­vr­stan je sig­nal lju­di­ma ko­ji ov­dje ži­ve da Vlada to pi­ta­nje uzi­ma oz­bilj­no. Po­se­bi­ce je to važ­no za mla­de jer di­ljem Eu­ro­pe vi­dim da im je dos­ta po­li­ti­ča­ra, su­da­ca i tu­ži­te­lja ko­ji­ma ne vje­ru­ju.

Dru­gi je pri­ori­tet za­šti­ta ma­nji­na.

– Hr­vat­ska ima ja­ku za­šti­tu ma­njin­skih pra­va. Važ­no je ima­ti na umu da je Eu­ro­pa uvi­jek ima­la pro­ble­ma s ma­nji­na­ma i to pi­ta­nje ni­je nes­ta­lo, ne­go se vra­ća uvi­jek kad je to po­god­no ne­kim po­li­ti­ča­ri­ma. Pi­tao sam o si­tu­aci­ji u Vu­ko­va­ru, dra­go mi je ču­ti da je pod kon­tro­lom.

– Hr­vat­ska će se za­la­ga­ti za za­šti­tu i pro­mo­vi­ra­nje kul­tur­nih ru­ta. Jes­te li po­sje­ti­li ko­ju od njih?

Na ža­lost, ni­sam. Ali bih ja­ko vo­lio u Hr­vat­skoj pro­ći ces­ta­ma mas­li­no­va ulja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.