IZVANREDNO JE STA­NJE U HR­VAT­SKOJ OTIŠ­LO JE 80 TI­SU­ĆA LJUDI

Pred­sjed­ni­čin pri­ti­sak na Vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­rin­ko Ju­ra­sić, Iva­na Ja­ke­lić, Iva Pu­ljić-Še­go re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Vrh HDZ-a: Mo­žda bi pred­sjed­ni­ca bi­la za­do­volj­na ka­da bi mi­nis­tar de­mo­gra­fi­je bio Jo­kić // Mur­ga­nić: Lak­še je kri­ti­zi­ra­ti ne­go pre­uze­ti odgovornost // Di­ja­na Ju­ra­sić: Tre­ba­mo dr­žav­nič­ku po­li­ti­ku, a ne re­for­me ko­je to ni­su

“Gra­đa­ni mo­gu biti ne­za­do­volj­ni hr­vat­skim pra­vo­su­đem, ali ono je odraz druš­tva u ko­jem ži­vi­mo”, ka­zao je ne­dav­no Je­le­nić

HDZ-ov pri­jed­log no­vog glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka po­nov­no je “pros­la­vio” čaz­man­skog ko­no­ba­ra Iva­na J. ko­ji se tog pet­ka 14. ruj­na 2012. dok je Dra­žen Je­le­nić oči­to pre­opu­šte­no ru­čao u res­to­ra­nu “Bo­ban” u sre­di­štu Za­gre­ba, kra­đom nje­go­ve ak­tov­ke upi­sao u me­dij­sku bi­ogra­fi­ju na­s­ljed­ni­ka Din­ka Cvi­ta­na. Uz ban­kov­ne kar­ti­ce, nov­ča­nik s 2200 ku­na, do­ku­men­te, klju­če­ve sta­na, od­nio je i Je­le­ni­ćev služ­be­ni lap­top s USB-om ko­ji je po­li­ci­ja pro­naš­la u zad­nji tren. Na­ime, lap­top je bio kod “eks­per­ta” ko­ji je po­ku­ša­vao pro­va­li­ti za­por­ku na ra­ču­na­lu ta­daš­njeg za­mje­ni­ka glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Mla­de­na Ba­ji­ća, za­du­že­nog za gos­po­dar­ski kri­mi­nal. Ko­no­bar ni­je imao poj­ma ko­ga je okrao, te da će do­bi­ti me­dij­sku po­zor­nost pr­vo kad je u pro­sin­cu 2012. osu­đen na go­di­nu da­na za­tvo­ra, te po­nov­no sa­da.

I su­pru­ga je tu­ži­te­lji­ca

Dra­žen Je­le­nić, ro­đen 1966., “di­je­te” je Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva i u tom sus­ta­vu pli­va kao ri­ba. Na­kon što je 1992. za­vr­šio Prav­ni fa­kul­tet u Za­gre­bu, za­poš­lja­va se kao vjež­be­nik u Služ­bi dr­žav­nog knji­go­vod­stva pa u Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu, a kao za­mje­nik op­ćin­skog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka u Za­gre­bu stu­pio je na duž­nost 18. ožuj­ka 1997. Od 2003. do 2008. ra­di u USKOK-u kao Cvi­ta­nov za­mje­nik i vo­di­telj Odje­la za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju i za­jed­nič­ke is­tra­ge. Od 2008. do 2011. bio je za­gre­bač­ki žu­pa­nij­ski dr­žav­ni od­vjet­nik (kad je nje­go­va su­pru­ga Ines Hor­vat Je­le­nić tra­ži­la traj­ni pre­mje­štaj u tu­ži­laš­tvo u Ve­li­ku Go­ri­cu), a za­tim pos­ta­je za­mje­nik Mla­de­na Ba­ji­ća, a po­tom i pr­vi Cvi­ta­nov za­mje­nik. Je­le­nić je pred­sjed­nik Dr­žav­no­od­vjet­nič­kog vi­je­ća ko­je ime­nu­je dr­žav­ne od­vjet­ni­ke i od­lu­ču­je o nji­ho­voj od­go­vor­nos­ti. Na če­lu je i iz­as­lans­tva RH u GRECO-u, an­ti­ko­rup­cij­skom ti­je­lu Vi­je­ća Eu­ro­pe. Bio je član pe­te­ro­čla­nog ti­ma ko­ji je uime GRECO-a 2015. bio u rad­nom po­sje­tu Ar­me­ni­ji. Član je i Uprav­nog vi­je­ća Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je te Sa­vje­ta za pra­će­nje pro­ved­be Stra­te­gi­je re­for­me pra­vo­su­đa, Sa­vje­ta za sp­rje­ča­va­nje ko­rup­ci­je i Po­vje­rens­tva za pro­vo­đe­nje pra­vo­sud­nih is­pi­ta. U Dr­žav­noj ško­li za dr­žav­ne od­vjet­ni­ke la­ni u svib­nju dr­žao je pre­da­va­nje “Ne­dos­ta­ci u sa­či­nja­va­nju či­nje­nič­nog opi­sa op­tuž­ni­ce”. Su­dje­lo­vao je u pri­pre­mi pri­ruč­ni­ka za rad dr­žav­nih od­vjet­ni­ka. Član je rad­nih sku­pi­na Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa za iz­ra­du za­ko­na i Stra­te­gi­je suz­bi­ja­nja ko­rup­ci­je, a bio je i u pre­go­va­rač­kom ti­mu za 23. po­glav­lje pri pris­tu­pa­nju u EU (rad­na sku­pi­na za fi­nan­cij­ski nad­zor). Bio je i član rad­ne sku­pi­ne Mi­nis­tar­stva upra­ve za no­vi za­kon o sp­rje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa. Za­jed­no s čel­ni­kom GRE- Ma­ri­nom Mr­če­lom su­dje­lo­vao je ne­dav­no na okru­glom sto­lu ko­ji je u po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je or­ga­ni­zi­ra­la Do­cu­men­ta – cen­tar za su­oča­va­nje s proš­loš­ću. – Gra­đa­ni mo­gu biti ne­za­do­volj­ni hr­vat­skim pra­vo­su­đem, ali ono je odraz druš­tva u ko­jem ži­vi­mo i ka­ko ci­je­lo druš­tvo na­pre­du­je, ta­ko na­pre­du­je i pra­vo­su­đe – is­tak­nuo je Je­le­nić na tom okru­glom sto­lu or­ga­ni­zi­ra­nom po­čet­kom trav­nja. – Što se ti­če pra­vo­su­đa, ra­di se pu­no, ima se vi­zi­ja, no, na­ža­lost, ni­je is­pu­nje­na jed­na od važ­nih pre­po­ru­ka GRECO-a – po­ve­ća­nje kva­li­te­te ko­mu­ni­ka­ci­je pra­vo­su­đa pre­ma jav­nos­ti ko­ja će po­ka­za­ti ono što je do­bro, a ima to­ga ja­ko pu­no – re­kao je Je­le­nić.

Ener­gič­no pro­tiv ko­rup­ci­je

Je­le­nić je 2005. na sku­pu An­ti­ko­rup­cij­ske mre­že za tran­zi­cij­ske eko­no­mi­je go­vo­rio o hr­vat­skom is­kus­tvu u bor­bi s ko­rup­ci­jom pu­tem USKOK-a. U svom je pre­da­va­nju ta­da go­vo­rio o to­mu ka­ko su u go­di­na­ma uoči os­nut­ka USKOK-a (pot­kraj 2001.) sve do 1999. go­di­ne čak i naj­vi­ši po­li­cij­ski duž­nos­ni­ci čes­to jav­no go­vo­ri­li da u Hr­vat­skoj ne­ma or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la. Me­đu­tim, či­nje­ni­ce i jav­no miš­lje­nje go­vo­ri­li su po­sve su­prot­no. Ko­rup­ci­ja i or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal usko su po­ve­za­ni i ugro­ža­va­ju te­melj­ne vri­jed­nos­ti druš­tva i zah­ti­je­va­ju ener­gič­nu i učin­ko­vi­tu re­ak­ci­ju, go­vo­rio je Je­le­nić te pre­da­va­nje za­vr­šio s mo­tom USKOK-a “Aqu­ila non ca­pit mus­cas” (Orao ne lo­vi mu­he), a na­daj­mo se da će ta la­tin­ska iz­re­ka biti i nje­go­va vo­di­lja na če­lu DORH-a.

Je­le­nić je bi­rao dr­žav­ne od­vjet­ni­ke, pi­sao im pri­ruč­nik za rad, edu­ci­rao ih i ocje­nji­vao

PATRIK MACEK/PIXSELL

Ma­rin Mr­če­la, šef GRECO-a i vr­hov­ni su­dac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.