Je li lex Agro­kor bio do­bar po­tez?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZVON­KO RAC umi­rov­lje­nik

Mis­lim da to ni­je do­bar po­tez jer će Hr­vat­ska ima­ti šte­te od nje­ga, a na kra­ju će ve­ći­nu pla­ti­ti gra­đa­ni.

BOJAN RAĐENOVIĆ ne­za­pos­len

Po sve­mu što či­tam, to ni­je do­bar po­tez. Ko­ris­ti će ima­ti sa­mo ban­ke, dok će ma­li ljudi opet iz­vu­ći deb­lji kraj.

IVAN HAJAR umi­rov­lje­nik

To je do­bar po­tez jer su ipak sa­ču­va­na rad­na mjes­ta i in­fras­truk­tu­ra tvrt­ke ko­ja je bi­la na ko­lje­ni­ma.

MILAN DRČA rad­nik

Do­bar je to po­tez jer je sa­ču­va­na tvrt­ka, rad­na mjes­ta i pla­će rad­ni­ci­ma, što je naj­važ­ni­je. (bbr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.