VLADA ĆE VRA­TI­TI 80.000 IS­E­LJE­NIH, SA­MO DA NAPIŠE STRA­TE­GI­JU!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić

Je li na­rod ko­ji do­pu­šta da ih po­li­ti­ča­ri na vlas­ti i u opo­zi­ci­ji sva­ko ma­lo hra­ne ide­olo­škim te­ma­ma, oko ko­jih se glo­đu do kos­ti, zas­lu­žio vlast ko­ja će mu osi­gu­ra­ti bo­lji ži­vot? Mla­di zna­ju da je­su i za­to iz pro­tes­ta i od­la­ze, a os­ta­li ne­ka vje­ru­ju da će se pro­ble­mi ri­je­ši­ti sa­mi od se­be, obe­ća­nji­ma o re­for­ma­ma ko­je ni­ka­ko da se po­kre­nu i pi­sa­njem stra­te­gi­ja dok man­dat ne pro­đe. Do­du­še, me­đu ovim po­to­nji­ma je i pri­li­čan broj onih ko­ji pro­fi­ti­ra­ju od ne­či­nje­nja “nji­ho­vih” i sta­tu­sa quo. Pred­sjed­ni­ca upo­zo­ra­va da se la­ni iz Hr­vat­ske is­e­li­lo 80.000 ljudi i pi­ta se što je to ako ne izvanredno sta­nje ko­je tra­ži iz­van­red­ne mje­re? Po­nov­no po­zi­va Vla­du i Sa­bor na kon­kre­tan ak­cij­ski plan za de­mo­graf­ski opo­ra­vak i da stvo­re uvje­te za dos­to­jan ži­vot gra­đa­na. Ali umjes­to to­ga vla­da­ju­ći ra­de na de­mo­graf­skoj stra­te­gi­ji, pe­toj po re­du u ovoj zem­lji, za ko­ju je iz­gled­no da će se pi­sa­ti kao i os­ta­le do kra­ja man­da­ta i za­vr­ši­ti u la­di­ci. Ko­li­ko je za­us­tav­lja­nje is­e­lja­va­nja i bo­lji ži­vot mla­dih obi­te­lji pri­ori­tet vi­di se i po to­me što dva mje­se­ca vlast ni­je ime­no­va­la dr­žav­nog taj­ni­ka za de­mo­gra­fi­ju i što ima­ju pro­ble­ma s pro­na­la­že­njem struč­nja­ka jer je na­kon Str­mo­ti­na pri­mje­ra svi­ma ko­ji drže do stru­ke i se­be jas­no da bi sa­mo pos­lu­ži­li kao fa­sa­da vlas­ti. Oče­ki­va­no je i da će iz Vla­de na kri­ti­ke pred­sjed­ni­ce opet uz­vra­ti­ti ma­nje ili vi­še sup­til­no da je pred­sjed­ni­ca u kam­pa­nji, dok oni sve či­ne da se sta­nje u zem­lji po­pra­vi. Sa­mo što gra­đa­ni ne vi­de re­zul­ta­te. Je­dan od na­ših naj­ve­ćih pro­ble­ma je što ja­ko du­go ne­ma­mo dr­žav­nič­ku po­li­ti­ku ko­joj bi glav­ni cilj bio osi­gu­ra­ti bo­lji ži­vot gra­đa­ni­ma umjes­to pu­kog odr­ža­va­nja vlas­ti i ma­za­nja oči­ju jav­nos­ti re­for­ma­ma ko­je to ni­su i pi­sa­nja stra­te­gi­ja ko­je ni­kad ne za­ži­ve. No, kad do­pu­šta­te kao po­je­di­nac ili druš­tvo da vam net­ko du­go ma­že oči, a ži­vi­te sve lo­ši­je, ne­iz­bjež­no je da se na­kon kons­ta­ta­ci­je o to­me za­pi­ta­te i o vlas­ti­tom do­pri­no­su toj si­tu­aci­ji. Je­smo li svi mi do­bi­li što smo zas­lu­ži­li? Od­go­vor le­ži u sva­ko­me od nas po­je­di­nač­no i u hr­vat­skom druš­tvu kao cje­li­ni. Baš kao i sve stra­te­gi­je u la­di­ci.

Po­treb­ne su iz­van­red­ne mje­re, a vlast nu­di stra­te­gi­ju ko­ja će za­vr­ši­ti u la­di­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.