HDZ: Mo­žda bi pred­sjed­ni­ca vi­še vo­lje­la da de­mo­gra­fi­ju vo­di Jo­kić

Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić po­nov­no kri­ti­zi­ra­la Vla­du re­kav­ši da je sa­mo la­ni iz Hr­vat­ske otiš­lo 80.000 ljudi i za­pi­tav­ši se što je to ako ne izvanredno sta­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pred­sjed­ni­ca je po­ru­či­la da ni­kak­ve ap­s­trak­t­ne stra­te­gi­je ne­će ri­je­ši­ti eg­zo­dus i da je po­tre­ban kon­kre­tan ak­cij­ski plan

Na­kon pri­vid­nog za­ti­šja, po­nov­no rat na re­la­ci­ji Pan­tov­čak – Ban­ski dvo­ri. Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić sa­da već kon­ti­nu­ira­no i do­s­ljed­no živ­ci­ra pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća sva­ko ma­lo oda­ši­lju­ći stre­li­ce kri­ti­ke na ra­čun Vla­de.

Fo­kus s teh­nič­ke vla­de

Iz Ši­be­ni­ka, kamo je pre­mjes­ti­la svoj ured, ju­čer je po­nov­no uda­ri­la po pro­ble­mu de­mo­gra­fi­je prak­tič­ki op­tu­živ­ši Vla­du da ne či­ni ni­šta ka­ko bi se spri­je­čio eg­zo­dus iz Hr­vat­ske. No­vost je da iz vr­ha HDZ-a pr­vi put ne uz­vra­ća­ju da je pred­sjed­ni­ca u kam­pa­nji za no­vi man­dat pa za­to na­pa­da Vla­du, ne­go sma­tra­ju da naj­no­vi­jim udar­ci­ma že­li za­sje­ni­ti pri­ču o svo­joj teh­nič­koj Vla­di ko­ju je pri­pre­mi­la na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2015. go­di­ne, a u ko­joj je trebala biti po­li­tič­ki ša­ro­li­ka eki­pa; i Bru­na Esih (Ne­za­vis­ni za Hr­vat­sku), i Bo­ris Jo­kić, i Da­vor­ko Vi­do­vić (SDP). – Mo­žda bi pred­sjed­ni­ca bi­la za­do­volj­ni­ja ka­da bi mi­nis­tar de­mo­gra­fi­je bio Jo­kić – iro­nič­no su od­go­vo­ri­li u vr­hu HDZ-a. A što je pred­sjed­ni­ca rek­la? – Ne­ma­mo vi­še vre­me­na za no­ve ap­s­trak­t­ne de­mo­graf­ske stra­te­gi­je, već nam tre­ba kon­kre­tan ak­cij­ski plan sve­obu­hvat­nih mje­ra za de­mo­graf­ski opo­ra­vak zem­lje, po­se­bi­ce za stva­ra­nje uvje­ta za znat­ni­je po­ve­ća­nje pla­ća, i to od­mah – po­ru­či­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić oči­to ci­lja­ju­ći na ukup­no pe­tu (uklju­ču­ju­ći i pret­hod­ne Vla­de) de­mo­graf­sku stra­te­gi­ju ko­ju upra­vo ra­di Mi­nis­tar­stvo de­mo­gra­fi­je. Pred­sjed­ni­ca je spo­čit­nu­la pre­mi­je­ru i ka­ko se njoj za­mje­ri­lo da pre­tje­ru­je ka­da je rek­la da je dr­ža­va u iz­van­red­nom sta­nju zbog go­le­mog bro­ja is­e­lje­nih obi­te­lji te pod­sje­ti­la ka­ko je ovih da­na Plen­ko­vić re­kao da je Vlada zbog iz­van­red­nog sta­nja s Agro­ko­rom mo­ra­la po­seg­nu­ti za iz­van­red­nim mje­ra­ma.

‘Ne­ka se ja­vi s pri­jed­lo­zi­ma’

– Tre­ba­lo je spa­si­ti oko 40 ti­su­ća rad­nih mjes­ta. Taj ve­li­ki trud Vla­de tre­ba poz­dra­vi­ti i sva­ka­ko ga objek­tiv­no priz­na­ti. No, sa­mo proš­le go­di­ne iz Hr­vat­ske se is­e­li­lo 80 ti­su­ća ljudi, od če­ga sa­mo u Nje­mač­ku 40 ti­su­ća. Što je to on­da ako ni­je izvanredno sta­nje ko­je tra­ži iz­van­red­ne mje­re – za­pi­ta­la se pred­sjed­ni­ca. Na­gla­si­la je da par­ci­jal­ne mje­re po­put po­ve­ća­nja kvo­ta za uvoz rad­ni­ka iz ino­zem­s­tva ne­će ri­je­ši­ti pro­blem, što je iz­rav­na kri­ti­ka Vla­di. Pred­sjed­ni­ci je pred ka­me­ra­ma od­go­vo­ri­la mi­nis­tri­ca de­mo­gra­fi­je Na­da Mur­ga­nić po­ru­čiv­ši da je lak­še kri­ti­zi­ra­ti ne­go pre­uze­ti odgovornost. – Pre­uze­li smo odgovornost, pro­vo­di­mo mje­re, te su mje­re u skla­du s po­li­ti­kom Vla­de i u skla­du s pro­gra­mom de­mo­gra­fa ko­ji su pi­sa­li taj pro­gram i ne vi­dim raz­lo­ga zbog če­ga ovo­li­ko kri­ti­ke – rek­la je mi­nis­tri­ca i po­zva­la “sve ko­ji su do­bro­na­mjer­ni” da se uklju­če kon­kret­nim pri­jed­lo­zi­ma, ra­dom i an­ga­žma­nom. I u vr­hu HDZ-a rek­li su da se pred­sjed­ni­ca ko­mot­no mo­že ja­vi­ti sa svo­jim pri­jed­lo­zi­ma i u ša­li za­klju­či­li da je ona vi­še li­je­vo od vr­ha HDZ-a po­što je za­go­va­ra­la Is­tan­bul­sku, a u svo­ju Vla­du zva­la Jo­ki­ća i Vi­do­vi­ća...

Lak­še je kri­ti­zi­ra­ti ne­go pre­uze­ti odgovornost. Pro­vo­di­mo mje­re, ne vi­dim če­mu to­li­ke kri­ti­ke NA­DA MUR­GA­NIĆ mi­nis­tir­ca de­mo­gra­fi­je

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pre­mjes­ti­la ured u Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.