Ka­ko su se sva­di­li pred­sjed­ni­ca i premijer

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Skup eko­no­mis­ta u Opa­ti­ji Pred­sjed­ni­ca je u stu­de­nom 2017. žes­to­ko kri­ti­zi­ra­la Vla­du re­kav­ši da se od­lu­ke ne do­no­se i da se pro­ble­mi ne rje­ša­va­ju, to je bio nje­zin naj­žeš­ći is­tup pro­tiv Ban­skih dvo­ra pro­tu­ma­čen kao po­če­tak nje­zi­ne kam­pa­nje. Kri­ti­ka na­kon kri­ti­ke Eu­rop­ske ko­mi­si­je Na­kon što je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja sa­su­la kri­ti­ke na ra­čun Vla­de zbog ne­pro­vo­đe­nja struk­tur­nih re­for­mi, na druš­tve­ne i gos­po­dar­ske tren­do­ve Vla­du je upo­zo­ri­la i pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Premijer je ta­da od­go­vo­rio da ni­je do­ži­vio pred­sjed­ni­či­ne kri­ti­ke, da bi ona opet uz­vra­ti­la da ni­je pro­blem ako nju ni­je do­ži­vio, ne­go ako ni­je do­ži­vio kri­ti­ku i upo­zo­re­nja Eu­rop­ske ko­mi­si­je. Sta­la na stra­nu Bla­žen­ke Div­jak U ra­ni­jem spo­ru pre­mi­je­ra i mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja oko Di­ja­ne Vi­can pred­sjed­ni­ca je za­uze­la stra­nu mi­nis­tri­ce, re­kav­ši da je kom­pa­ti­bil­na s njom, a da je Di­ja­na Vi­can odra­di­la svo­je.

Na­kon pri­vid­nog za­ti­šja, opet rat na re­la­ci­ji Pan­tov­čak – Ban­ski dvo­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.