Azi­mov: Sber­bank i VTB sa­mo že­le sta­bil­nost Agro­ko­ra

Ministri iz re­gi­je u Ble­du su po­dr­ža­li na­god­bu Agro­ko­ra te naj­a­vi­li da se ne­će mi­je­ša­ti u vlas­nič­ku struk­tu­ru unu­tar kon­cer­na una­toč in­te­re­si­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Šu­njer­ga

Za­bri­nu­tost za broj­ne za­pos­le­ni­ke Agro­ko­ra, ko­jih je iz­van Hr­vat­ske čak 28 ti­su­ća, i ovis­nost re­gi­onal­nih eko­no­mi­ja o hr­vat­skom kon­cer­nu oku­pi­la je mi­nis­tre gos­po­dar­stva re­gi­je u uto­rak na sa- stan­ku na Ble­du. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Martina Da­lić iz­vi­jes­ti­la je ko­le­ge o pro­ved­bi na­god­be i upoz­na­la ih s de­ta­lji­ma, a no­vi­na­ri­ma je is­tak­nu­la da je “in­te­res dr­ža­va u ko­ji­ma pos­lu­je Agro­kor da se pos­tig­ne tak­va na­god­ba s vje­rov­ni­ci­ma ko­ja će biti do­bra os­no­va da no­vi Agro­kor pos­lu­je do­bro, da se ši­ri i za­poš­lja­va”. Sas­ta­nak je or­ga­ni­zi­rao slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek, a uz M. Da­lić na nje­mu su bi­li i ministri iz BiH, Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Na­kon go­di­nu da­na doš­li smo do to­ga da vi­di­mo svje­tlo na kra­ju tu­ne­la, na­gla­sio je Po­či­val­šek is­ti­ču­ći da u Mer­ca­to­ru ra­di 11.000 ljudi. I mi­nis­tar BiH Mir­ko Ša­ro­vić is­tak­nuo je važ­nost Mer­ca­to­ra za BiH jer će tvrt­ka pre­uze­ti Kon­zu­mo­ve tr­go­vi­ne. Po­ža­lio se pak da su ro­ko­vi pla­ća­nja Kon­zu­ma u od­no­su na do­bav­lja­če ne­što lo­ši­ji. Svi su­di­oni­ci po­zi­tiv­no su ocijenili na­čin na ko­ji se pro­vo­di pos­tu­pak iz­van­red­ne upra­ve, a na­gla­si­li su i da se ne­će i ne mo­gu mi­je­ša­ti u vlas­nič­ke od­no­se unu­tar kon­cer­na, ali je sr­p­ski mi­nis­tar Ra­sim Lja­jić po­t­vr­dio da je bi­lo in­te­re­sa za even­tu­al­nu kup­nju Agro­ko­ro­vih tvrt­ki u Sr­bi­ji. I dok se na Ble­du o Agro­ko­ru ras­prav­lja­lo me­đu mi­nis­tri­ma, ve­le­pos­la­nik Ru­si­je u Hr­vat­skoj Anvar Azi­mov po­ru­čio je da su ru­ske ban­ke ko­je će ima­ti 44% udje­la u no­vom Agro­ko­ru, Sber­bank i VTB, doš­le u Agro­kor da bi ga sta­bi­li­zi­ra­le. – Pro­mi­cat će­mo sta­bil­nost Agro­ko­ra da ri­je­ši­mo pro­blem. Pi­tam se za­što vam va­ši za­pad­ni pri­ja­te­lji i stra­te­ški part­ne­ri ni­su doš­li po­mo­ći s Agro­ko­rom. Ru­si­ja je još jed­nom do­ka­za­la da je po­uz­dan pri­ja­telj

Azi­mov.• Hr­vat­ske – is­tak­nuo je

Martina Da­lić Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de upoz­na­la je mi­nis­tre iz re­gi­je s de­ta­lji­ma na­god­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.