Je­le­nić je tu­ži­telj s naj­vi­šim mo­ral­nim i struč­nim kva­li­te­ta­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Je­le­nić je du­go­go­diš­nji tu­ži­telj s naj­vi­šim struč­nim i mo­ral­nim kva­li­te­ta­ma. U GRECO-u je je­dan od naj­bo­ljih poz­na­va­te­lja me­đu­na­rod­nih an­ti­ko­rup­cij­skih stan­dar­da i struč­njak Vi­je­ća Eu­ro­pe u tom po­dru­čju. Bi­lo bi ja­ko do­bro za GRECO i RH da Je­le­nić nas­ta­vi svo­ju me­đu­na­rod­nu ak­tiv­nost”, ka­že Ma­rin Mr­če­la, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da i čel­nik GRECO-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.