Za­što je HDZ iz­bje­ga­vao ras­pra­vu o Din­ku Cvi­ta­nu

Boš­nja­ko­vić: Ne­ma­mo za­mjer­ke na rad Din­ka Cvi­ta­na ko­ji je sa­vjes­no i pre­da­no ra­dio taj po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić, Iva­na Ja­ke­lić, Ma­rin­ko Ju­ra­sić, Iva Pu­ljić-Še­go, Tea Ro­mić

Kao u slu­ča­ju D. Ore­ško­vić, i u Cvi­ta­no­vu slu­ča­ju pro­ci­je­ni­li smo da je po­treb­na svje­ža krv, ne­ma skri­ve­nih po­ru­ka, ka­žu u vr­hu HDZ-a

Za­što ni­je i je li HDZ tre­bao pred­lo­ži­ti re­iz­bor glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Din­ka Cvi­ta­na? Ko­ji je raz­log to­mu što ni­je do­bio po­vje­re­nje za još je­dan man­dat? Je li ras­pra­va i o to­mu ako ne one­mo­gu­će­na a on­da su­že­na s ob­zi­rom na to da je no­vi kan­di­dat pred­lo­žen po­li­tič­ki “ne­kul­tur­no”, u zad­nji tren, što vla­da­ju­ći­ma pre­la­zi u na­vi­ku, ima­ju­ći u vi­du ka­ko je pred­lo­žen pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da i iz­a­bra­na pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za su­kob in­te­re­sa.

Danas poz­drav­no slo­vo

U ocje­ni taj­min­ga i na­či­na pred­la­ga­nja duž­nos­ni­ka ko­ji tre­ba per­so­ni­fi­ci­ra­ti od­luč­nost u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, vla­da­ju­ći­ma je ote­got­na okol­nost i što o Cvi­ta­no­vim go­diš­njim iz­vješ­ći­ma za 2015. i 2016., a usko­ro bi tre­ba­lo biti pod­ne­se­no i iz­vješ­će za 2017., ni­je ras­prav­lja­no u Hr­vat­skom sa­bo­ru. I to su­ge­ri­ra da se že­lje­lo iz­bje­ći ras­pra­vu o Cvi­ta­nu ka­ko ne bi otiš­la u ne­že­lje­nu smje­ru za vla­da­ju­će. Tek na zah­tjev Ži­vog zi­da, ko­ji je is­ko­ris­tio no­vu pos­lov­nič­ku mo­guć­nost, Cvi­tan će bra­ni­ti iz­vješ­ća danas u Hr­vat­skom sa­bo­ru, a kad bi se pi­ta­lo HDZ (a i SDP jer ni­je po­dr­žao Ži­vi zid) is­pa­da da Cvi­ta­nu uop­će ne bi ni bi­la da­na mo­guć­nost za poz­drav­no slo­vo. U sva­kom slu­ča­ju i to go­vo­ri ka­ko vla­da­ju­ći shva­ća­ju bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je od­nos­no ka­ko se pre­ma to­mu od­no­se. Da im je to ne­što važ­no, ni Cvi­tan ne bi imao ta­kav tretman, što ni­je zas­lu­žio s ob­zi­rom na sve do­bro što je uči­nio od ka­da je na če­lu USKOK-a ili DORH-a, još od 2005. ka­da ga je Mla­den Ba­jić ime­no­vao rav­na­te­ljem USKOK-a. Je li to po­ru­ka vla­da­ju­ćih Cvi­ta­nu s ob­zi­rom na to da je bio iz­bor Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de, a še­fo­vao je u USKOK-u i kad se pi­sa­la op­tuž­ni­ca HDZ-u. – Ne­ma­mo za­mjer­ke na rad Din­ka Cvi­ta­na – re­kao nam je mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić. – Jed­nos­tav­no, za­vr­šio mu je man­dat i Vlada je u po­zi­ci­ji da pred­lo­ži no­vog dr­žav­nog od­vjetCO-a ni­ka, a sma­tra­mo da je Dra­žen Je­le­nić do­bro rje­še­nje. Ti­me ne že­li­mo re­ći ni­šta pro­tiv Din­ka Cvi­ta­na. On je vr­lo sa­vjes­no i pre­da­no ra­dio taj po­sao, mno­ge stva­ri ni­su bi­le do nje­ga, ne­ke od­lu­ke je u od­no­su na od­lu­ke Žu­pa­nij­skog su­da Vr­hov­ni sud vra­tio na po­nov­ni pos­tu­pak, uklju­či­vao se Us­tav­ni sud i ta­ko da­lje... Cvi­tan je bio sa­mo je­dan od di­oni­ka u tim pro­ce­si­ma – obraz­lo­žio je od­lu­ku Vla­de Boš­nja­ko­vić. – Kao i u slu­ča­ju Da­li­je Ore­ško­vić, i Cvi­ta­na smo za­mi­je­ni­li ka­da mu je is­te­kao man­dat. Jed­nos­tav­no smo pro­ci­je­ni­li da je po­treb­na svje­ža krv, ne­ma skri­ve­nih po­ru­ka. Dra­žen Je­le­nić čo­vjek je s do­brim re­fe­ren­ci­ja­ma, bez re­po­va. Svi s ko­ji­ma sam raz­go­va­rao rek­li su da je ri­ječ o vr­hun­skom pro­fe­si­onal­cu – ko­men­ti­rao je iz­bor Dra­že­na Je­le­ni­ća iz­vor iz vr­ha HDZ-a. Pro­cje­na u vod­stvu HDZ-a, nas­ta­vio je taj iz­vor, bi­la je da je Je­li­nić naj­k­va­li­tet­ni­ji kan­di­dat za funk­ci­ju glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka.

Ima li po­li­tič­ke vo­lje

Ka­ko god, da bi se ko­rup­ci­ja pro­go­ni­la, a po­go­to­vo ona na vi­so­koj ra­zi­ni, po­treb­na je po­li­tič­ka vo­lja, a u Hr­vat­skoj je ona sa­mo na dek­la­ra­tiv­noj ra­zi­ni. Uos­ta­lom, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da Cvi­ta­nu no­vi man­dat ne že­li pro­du­lji­ti Vlada u ko­joj ve­ći­nu či­ni stran­ka (HDZ) ko­joj se su­di zbog ko­rup­ci­je, dok tu is­tu Vla­du u Sa­bo­ru po­dr­ža­va­ju tri op­tu­že­ni­ka za oz­bilj­na kaz­ne­na dje­la; To­mis­lav Sa­uc­ha i Milan Ban­dić (zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti) te Bra­ni­mir Gla­vaš (rat­ni zlo­čin). U tak­voj si­tu­aci­ji, ka­da Cvi­tan fi­gu­ra­tiv­no re­če­no, toj tro­ji­ci, pa i HDZ-u ra­di o gla­vi, ilu­zor­no je bi­lo oče­ki­va­ti da će mu man­dat biti pro­du­ljen.

Od­nos vlas­ti pre­ma Cvi­ta­no­vim iz­vješ­ći­ma su­ge­ri­ra i od­nos pre­ma bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la

U Cvi­ta­no­vu man­da­tu op­tu­že­ni su SDP-ovi ka­pi­tal­ci Ma­ri­na Lo­vrić-Mer­zel, Želj­ko Sa­bo i Na­da Čav­lo­vić-Smi­lja­nec te biv­ši SDP-ovac To­mis­lav Sa­uc­ha, za­tim gra­do­na­čel­nik Milan Ban­dić i po­du­zet­nik Pe­tar Pri­puz, Zdrav­ko Ma­mić i HDZ-ovac Bo­ži­dar Kal­me­ta, a pod...

GLEBOV/PIXSELL PE­TAR

Din­ko Cvi­tan U vr­hu DORH-a od 2005.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.