Na pro­s­vje­du 1. svib­nja zah­tjev za šest re­for­mi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sa­vez sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske i Ma­ti­ca hr­vat­skih sin­di­ka­ta tra­di­ci­onal­ni će pro­s­vjed za Me­đu­na­rod­ni praz­nik ra­da odr­ža­ti u Za­gre­bu, a oče­ku­ju vi­še ti­su­ća pro­s­vjed­ni­ka. Slo­gan pro­s­vje­da bit će “Za re­for­me za lju­de” – re­kao je čel­nik SSSH Mla­den No­vo­sel ju­čer u Si­sku. Sin­di­ka­ti će iz­ni­je­ti zah­tjev za šest re­for­mi ko­je bi Vlada trebala pro­ves­ti: bo­lje uvje­te ra­da, pe­na­li­zi­ra­nje pos­lo­da­va­ca za sla­nje rad­ni­ka u pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu umjes­to pe­na­li­zi­ra­nja rad­ni­ka, kva­li­tet­no obra­zo­va­nje, za­dr­ža­va­nje jav­nog zdrav­s­tva, pro­mje­nu od­no­sa pre­ma Eu­rop­skoj uni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.