Ne smi­je­mo de­mo­ni­zi­ra­ti Ru­si­ju, okre­nu­ti le­đa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vi­je­će Eu­ro­pe ni­je po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja, no ka­kav je danas, u vri­je­me po­ja­ča­nih ten­zi­ja, od­nos pre­ma Ru­si­ji? Zbog anek­si­je Kri­ma Ru­si­ji je odu­ze­to pra­vo gla­sa u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni. Ru­si­ji to ni­je pri­hvat­lji­vo i za­to je od­lu­či­la da nam ne­će upla­ći­va­ti no­vac. No mis­lim da Ru­si­ja že­li os­ta­ti u Vi­je­ću Eu­ro­pe. Ru­ski gra­đa­ni i da­lje že­le pra­vo da svoj slu­čaj sta­ve na Sud za ljud­ska pra­va i ve­lik broj slu­ča­je­va za­is­ta do­la­zi iz Ru­si­je. Ključ­no je sa­da na­ći kom­pro­mis. Je li ko­ris­no za Eu­ro­pu os­ta­vi­ti Ru­si­ju sa­mu? Mo­je je miš­lje­nje da ne­će biti do­bro ako Ru­si­ju pot­pu­no is­klju­či­mo iz prav­nog sus­ta­va Eu­ro­pe. Sma­tram da ne smi­je­mo de­mo­ni­zi­ra­ti Ru­si­ju, ni­ti joj okre­nu­ti le­đa. Pi­ta­nje ni­je la­ko ri­je­ši­ti jer pos­to­je ve­li­ke ten­zi­je na in­ter­na­ci­onal­nog ra­zi­ni. Na ne­ki smo na­čin žr­tve te no­ve po­dje­le iz­me­đu Ru­si­je i os­tat­ka Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.