Grad Zagreb za pro­izvod­nju u Imu­no­lo­škom da­je 110 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sin­di­kal­na po­vje­re­ni­ca u Imu­no­lo­škom za­vo­du Li­di­ja Ja­ga­ri­nec poz­dra­vi­la je naj­a­vu po­kre­ta­nja pro­izvod­nje u Imu­no­lo­škom na te­me­lju do­go­vo­ra Gra­da Za­gre­ba i Vla­de o stra­te­škom part­ner­stvu, po ko­jem bi Zagreb, na­kon što to odo­bri Skup­šti­na, pr­vu fa­zu fi­nan­ci­rao sa 110 mi­li­ju­na ku­na. Od to­ga, 35 bi se iz­dvo­ji­lo za pod­mi­re­nje du­ga do­bav­lja­či­ma, 32 mi­li­ju­na za po­kre­ta­nje pro­izvod­nje vi­rus­nih cje­pi­va na pos­to­je­ćim lo­ka­ci­ja­ma, a 43 mi­li­ju­na za iz­grad­nju i mo­der­ni­za­ci­ju no­vih po­go­na. Vlada bi po­tra­ži­va­nja od 23 mi­li­ju­na ku­na pre­tvo­ri­la u vlas­nič­ki udjel i odrek­la se za­lo­ga i hi­po­te­ka. Zagreb bi pos­tao vlas­nik do 50% di­oni­ca, a pre­os­ta­li dio pri­pao bi os­ta­lim di­oni­ča­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.