Eks­pert­na sku­pi­na na sas­ta­nak će zva­ti i Div­jak jer je i ona od­go­vor­na

ERS sa­da če­ka usva­ja­nje Ak­cij­skog pla­na, ali i Za­ko­na o od­go­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na če­ka­nju je, go­to­vo go­di­nu da­na, i usva­ja­nje Ak­cij­skog pla­na. Mi­nis­tri­ca ka­že da se sre­đu­ju pri­mjed­be i če­ka sas­ta­nak PSP-a

Čla­no­vi Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne, njih 12, od ju­čer su i for­mal­no ime­no­va­ni, či­me su stvo­re­ni svi pre­du­vje­ti da Ra­do­van Fuc­hs, po­seb­ni pre­mi­je­rov sa­vjet­nik za ERS, s čla­no­vi­ma za­poč­ne s ra­dom. Pr­vi sas­ta­nak for­mi­ra­ne Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne ka­ko doz­na­je­mo, a ka­ko je ujed­no naj­av­lji­va­la i mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja, oče­ku­je ih po­čet­kom slje­de­ćeg tjed­na, a for­mi­ra­ni tim imat će i svoj ured – baš kao što je to bi­lo omo­gu­će­no i pr­voj for­mi­ra­noj Eks­pert­noj sku­pi­ni na či­jem je če­lu bio Bo­ris Jo­kić. Ra­dit će, na­ime, u za­gre­bač­koj Be­ris­la­vi­će­voj uli­ci pa ta­ko mo­ći i su­ra­đi­va­ti s men­to­ri­ma ko­ji, ka­ko to ka­že Div­jak, već sa­da su­ra­đu­ju s uči­te­lji­ma i su­rad­ni­ci­ma uklju­če­nim u eks­pe­ri­men­tal­nu pro­ved­bu “Ško­le za ži­vot”.

Zbog ERS odu­vi­jek zas­to­ji

Tak­vim for­ma­li­zi­ra­njem ime­no­va­nja čla­no­va ERS-a ko­nač­no je kra­ju pri­ve­den iz­bor u ti­je­lu na ko­jem su se re­do­vi­to “spo­ti­ca­li” ministri ko­ji su u pet go­di­na obe­ća­va­li pro­mje­ne u obra­zov­nom pro­ce­su. Na­ime, upra­vo na ime­no­va­nji­ma u ERS-u za­us­tav­ljao se re­for­m­ski pro­ces, u ko­jem se vod­stvu PSP-a, ali i mi­nis­tri­ma obra­zo­va­nja u po­s­ljed­njih pet go­di­na za­mje­ra­la ne­tran­s­pa­rent­nost u pro­ved­bi re­for­m­skih pro­mje­na. I dok se sa­daš­nji čla­no­vi ko­ji su proš­li na po­s­ljed­njem na­tje­ča­ju, či­je se po­ni­šte­nje od­no­si­lo sa­mo na funk­ci­ju vo­di­te­lja, tek tre­ba­ju upoz­na­ti sa za­da­ci­ma i ak­tiv­nos­ti­ma ko­ji ih oče­ku­ju, ono što im je nuž­no u nas­tav­ku ra­da je ko­nač­no usva­ja­nje Ak­cij­skog pla­na za pro­ved­bu stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, ali i iz­mje­ne Za­ko­na o od­go­ju i obra­zo­va­nju ko­je su pre­du­vjet za de­fi­ni­ra­nje ku­ri­ku­lar­nih do­ku­me­na­ta. – Za­kon o od­go­ju i obra­zo­va­nju pro­šao je us­kla­đi­va­nje me­đu mi- nis­tar­stvi­ma, sa­da je na Vla­di i če­ka dalj­nju pro­ce­du­ru, zna­či do­la­zak na sjed­ni­cu Vla­de – ka­za­la je ta­ko mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak, ot­kla­nja­ju­ći sum­nju da do je­se­ni ne­će ima­ti za­kon­ske pre­du­vje­te za eks­pe­ri­men­tal­nu pro­ved­bu. Što se pak Ak­cij­skog pla­na ti­če, ka­ko je to ka­za­la mi­nis­tri­ca Div­jak, ko­ji je na če­ka­nju go­to­vo go­di­nu da­na, pri­mjed­be iz jav­ne ras­pra­ve se sre­đu­ju, a na sjed­ni­ci Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva tre­ba­le bi se ras­pra­vi­ti iz­mje­ne. No do pr­ve slje­de­će sjed­ni­ce Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva na či­jem je če­lu premijer An­drej Plen­ko­vić, a su­vo­di­te­lji­ca mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja, vje­ro­jat­ni­je je da će se no­vi ERS sas­ta­ti vi­še pu­ta.

Sve je u ru­ka­ma mi­nis­tri­ce

Da­pa­če, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, uz jed­nu oso­bu iz Mi­nis­tar­stva ko­ja ula­zi u Eks­pert­nu rad­nu sku­pi­nu, na sas­ta­nak ERS-a na ko­ji­ma sa­da ključ­nu ulo­gu vo­di Ra­do­van Fuc­hs bit će po­zva­na i sa­ma mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak. Tak­vu po­ziv­ni­cu te­ško će od­bi­ti, bu­du­ći da i sa­ma na­gla­ša­va ka­ko je u eks­pe­ri­men­tal­noj pro­ved­bi “Ško­le za ži­vot” naj­ve­ća odgovornost upra­vo na Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja, ne na vod­stvu Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva, još ma­nje na vod­stvu i čla­no­vi­ma Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne.

Čla­no­vi ERS-a imat će ured - is­ti u ko­jem je ra­di­la pr­va sku­pi­na na če­lu s Bo­ri­som Jo­ki­ćem

Pr­vi sas­ta­nak for­mi­ra­ne Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne, ka­ko doz­na­je­mo, bit će po­čet­kom slje­de­ćeg tjed­na, a for­mi­ra­ni tim imat će i svoj ured

PIXSELL

Krešo Za­dro u ka­te­go­ri­ji dva struč­nja­ka iz pri­rod­nih, teh­nič­kih zna­nos­ti, Igor Ra­de­ka u ka­te­go­ri­ji pe­da­go­gi­je te Ivan Pr­ska­lo u ka­te­go­ri­ji druš­tve­nih, hu­ma­nis­tič­kih zna­nos­ti, in­ter­dis­ci­pli­nar­nog ili umjet­nič­kog po­dru­čja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.