J. Pa­la­di­no član ti­ma Ra­di­oc­hi­rur­gi­je Zagreb

Prof. dr. sc. Pa­la­di­no će u Po­lik­li­ni­ci ra­di­ti ra­di­oki­rur­gi­ju moz­ga i kra­ljež­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Prof. dr. sc. Jo­sip Pa­la­di­no, je­dan od naj­u­gled­ni­jih hr­vat­skih ne­uro­ki­rur­ga, pos­tao je no­vi stal­ni član struč­nog ti­ma Ra­di­oc­hi­rur­gi­je Zagreb, po­lik­li­ni­ke iz Sve­te Ne­de­lje ko­ja se ba­vi di­jag­nos­ti­kom i li­je­če­njem kar­ci­no­ma. Po­dru­čje nje­go­va ra­da bit će ra­di­oki­rur­gi­ja moz­ga i kra­ljež­ni­ce. – Dra­go nam je što će ko­le­ga Pa­la­di­no u na­šoj po­lik­li­ni­ci nas­ta­vi­ti svo­ju us­pješ­nu ka­ri­je­ru, a nje­go­vo zna­nje i bo­ga­to is­kus­tvo do­ni­jet će Ra­di­oc­hi­rur­gi­ji do­da­nu vri­jed­nost za do­bro­bit na­ših pa­ci­je­na­ta. Ra­du­jem se za­jed­nič­kom ra­du, po­gla­vi­to na no­vim pro­jek­ti­ma kao što je ra­zvoj adap­tiv­ne hi­brid­ne ki­rur­gi­je ko­ju će­mo izvoditi u su­rad­nji s dru­gim ne­uro­ki­rur­škim cen­tri­ma u Hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu – iz­ja­vio je prof. dr. sc. Dra­gan Sc­hwarz, rav­na­telj po­lik­li­ni­ke Ra­di­oc­hi­rur­gia Zagreb. Pa­la­di­no će ope­ri­ra­ti i u bol­ni­ci u Mos­ta­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.