Ne­ogra­ni­ča­va­nje bro­ja do­zvo­la do­ve­lo bi do ka­osa u sr­cu se­zo­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Udru­ga Ra­dio taxi iz Spli­ta upu­ti­la je otvo­re­no pi­smo sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma i čla­no­vi­ma sa­bor­skog Od­bo­ra za pro­met ko­jim upo­zo­ra­va da bi usva­ja­nje pri­jed­lo­ga no­vog Za­ko­na o jav­nom pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu iz­a­zva­lo dra­ma­tič­ne po­s­lje­di­ce na hr­vat­skim ces­ta­ma i ugro­zi­lo si­gur­nost gra­đa­na, ali i oz­bilj­no na­ru­ši­lo tr­žiš­nu utak­mi­cu te do­ve­lo do gu­bit­ka rad­nih mjes­ta. – Hr­vat­ski tak­sis­ti pro­tek­lih mje­se­ci i go­di­na vi­še su pu­ta jas­no is­ka­za­li pot­po­ru na­mje­ri li­be­ra­li­za­ci­je tr­ži­šta, ali pod jed­na­kim uvje­ti­ma za sve, jed­na­ko kao što su vi­še­krat­no zah­ti­je­va­li suz­bi­ja­nje ile­gal­nog ra­da, u če­mu se dr­ža­va ni­je is­ka­za­la – po­ru­čio je Mi­li­voj To­pić, pred­sjed­nik udru­ge Ra­dio taxi Split i na­po­me­nuo ka­ko 3000 obi­te­lji ži­vi od tog pos­la. Is­tak­nuo je da odu­zi­ma­nje pra­va lo­kal­noj sa­mo­upra­vi da ogra­ni­či broj do­zvo­la zna­či no­vu cen­tra­li­za­ci­ju, a to bi do­ve­lo do ka­osa u tu­ris­tič­koj se­zo­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.