In­for­mi­ran sam. Na uli­ci sam vi­še ne­go svi se­ma­fo­ri za­jed­no

Ma­mić: Da je op­tuž­ni­cu pro­tiv me­ne pot­pi­sao neo­v­la­šte­ni tu­ži­telj, Sven Mi­ško­vić, po­t­vr­di­lo mi je 99% prav­nih struč­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - OSIJEK Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Ni­sam kriv. Obi­te­lji i me­ni na­ne­se­na je šte­ta, op­tuž­ni­cu sma­tram be­smis­le­nom, ne­ko­rek­t­nom i ne­va­lja­lom, re­kao je Zo­ran Ma­mić

– Ni­sam kriv. Sra­mot­ni je to i po­li­tič­ki is­kons­tru­ira­ni pro­ces, u ko­jem je ci­je­li prav­ni sus­tav upo­tri­jeb­ljen i bes­po­treb­no su utro­še­ni mi­li­ju­ni ku­na po­rez­nih obvez­ni­ka. Op­tuž­ni­ca je obič­ni po­li­tič­ki pam­flet, a čak 17.000 stra­ni­ca spi­sa je pr­lja­nje spi­sa, a sve ka­ko bi se im­pre­si­oni­ra­lo jav­nost – po­ru­čio je, ukrat­ko, Zdrav­ko Ma­mić u svo­joj obra­ni na osječ­kom su­du. Obra­nu su, iz­ne­na­đu­ju­će, za sa­mo če­ti­ri sa­ta iz­ni­je­li i on i Milan Per­nar, Da­mir Vr­ba­no­vić te Zo­ran Ma­mić. Svi su, pak, od­bi­li od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja tu­ži­te­lja.

Gra­ni­ca slo­bo­de i za­tvo­ra

– Nu­di­li su mi s raz­nih adre­sa i am­ba­sa­da svi­je­ta bi­jeg, da me se na­pra­vi bje­gun­cem, ali ja sam to pre­poz­nao i od­bio – za­po­čeo je Zdrav­ko Ma­mić, pri­sje­ća­ju­ći se uhi­će­nja u lje­to 2015. na po­vrat­ku iz Slo­ve­ni­je. – Ako smo ošte­ti­li Di­na­mo, na op­tu­že­nič­koj klu­pi tre­ba­li bi biti i Lu­ka Mo­drić i De­jan Lo­vren. Jer, ili smo to uči­ni­li svi za­jed­no, ili ni­je nit­ko. Na­rav­no da ni­je nit­ko, i sre­tan sam što ni­su tu. No, ako će­mo o pra­vu i prav­di, ne znam što ja tu ra­dim, ako njih ne­ma. To ra­zo­bli­ču­je na­ka­nu USKOK-a – iz­ja­vio je. Da je op­tuž­ni­cu pro­tiv nje­ga pot­pi­sao neo­v­la­šte­ni tu­ži­telj, a mis­li na Sve­na Mi­ško­vi­ća, po­t­vr­di­lo mu je “99% prav­nih struč­nja­ka”. – Do­bro sam in­for­mi­ran čo­vjek, vi­še sam na uli­ci ne­go svi za­gre­bač­ki se­ma­fo­ri za­jed­no. Pi­ta­li smo i struč­nja­ke na Prav­nom fa­kul­te­tu, ko­ji su eks­pli­ci­te po­t­vr­di­li ka­ko je on neo­v­la­šte­ni tu­ži­telj, a Jas­na Ome­jec na­pi­sa­la je o to­me “dok­tor­sku di­ser­ta­ci­ju” na 69 stra­ni­ca – po­nu­dio je spi­se su­ci­ma. A su­cu Dar­ku Kruš­li­nu is­pri­čao se za “ne­ko­rek­t­no po­na­ša­nje u sud­ni­ci”. – Znam da sam po­gri­je­šio, ali me ljud­ski po­ku­šaj­te shva­ti­ti, jer tan­ka je gra­ni­ca iz­me­đu slo­bo­de i pet-de­set go­di­na pri­tvo­ra. Zas­lu­žio sam va­šu kaz­nu, ali pred­sjed­nik su­da An­to Ra­šić ni­je mi smio za­bra­ni­ti ulaz u sud, to je ne­za­ko­ni­to jer se ni­sam mo­gao kon­zul­ti­ra­ti s od­vjet­ni­ci­ma pod stan­kom – po­ru­čio je.

“Ve­li­ka­ni ni­su da­li ni li­pe”

Kroz nje­go­vu agen­ci­ju ko­ju je imao pri­je ula­ska u Di­na­mo 2002. proš­lo je, na­veo je, 100-ti­njak ta­len­ti­ra­nih igra­ča, a u sva­kog je ulo­žio 100.000 ma­ra­ka. – Bio sam avan­gar­da. Svi gle­da­ju danas ko­li­ko je Ma­mić za­ra­dio, ali nit­ko ne gle­da je li Ma­mić ne­što po­pu­šio – iz­go­vo­rio je. Go­vo­re­ći o Lo­vre­nu, is­tak­nuo je ka­ko je u si­ječ­nju 2007. is­pre­go­va­rao ugo­vor i aneks ugo­vo­ra “s naj­te­žim pre­go­va­ra­čem u po­vi­jes­ti”, a to je “že­na zmaj Sil­va Lo­vren”. – Sko­ro me is­tuk­la! Rek­la mi je: “Slu­šaj ti, ne­moj mi pro­da­va­ti ono pod bu­bre­ge...” – is­pri­čao je. Na­kon pre­la­ska Mo­dri­ća u Tot­ten­ham, nas­ta­vio je, pot­pi­sa­li su spo­ra­zum o po­dje­li tran­sfe­ra “te­me­ljem anek­sa iz 2004.” – Kad smo vi­dje­li da pre­ma tom anek­su no­vac ide u ino­zem­s­tvo, od­lu­ču­jem da se ra­di no­vi do­ku­ment i da no­vac pr­vi put ide u Hr­vat­sku, a ta­ko smo na­pra­vi­li i s Lo­vre­nom. Ja sam pro­mi­je­nio prak­su ta­ko da ve­ći­na nov­ca os­ta­ne u klu­bu. Do­nio sam u klub 2,5 mi­li­jar­de ku­na ne­to kroz pro­da­ju igra­ča. I eto me u sud­ni­ci. Nes­tvar­no! Svi ti fa­moz­ni ve­li­ka­ni ko­ji su do­bi­li no­vac u ino­zem­s­tvo i ni­ka­da Hr­vat­skoj ni­su pla­ti­li kunu po­re­za ni­ko­ga ne za­ni­ma­ju: Ma­rić, Biš­ćan, Ši­mić, Vi­du­ka, Pro­si­neč­ki, Cvi­ta­no­vić, Ru­ka­vi­na... – na­veo je. Us­t­vr­dio je i ka­ko je “na pred­sjed­niš­tvu SDP-a od­lu­če­no da se kre­ne u pro­gon 100 po­du­pi­ra­te­lja HDZ-a”, me­đu ko­ji­ma je i on, no tu ga je bra­ni­telj Velj­ko Mi­lje­vić za­us­ta­vio. Brat mu Zo­ran na sud je, pak, sti­gao u 13 sa­ti, rav­no iz Ka­ta­ra. – Ni­sam kriv. Obi­te­lji i me­ni na­ne­se­na je enor­m­na šte­ta, op­tuž­ni­cu sma­tram be­smis­le­nom, ne­ko­rek­t­nom i ne­va­lja­lom – iz­ja­vio je u krat­koj obra­ni.

Do­nio sam klu­bu 2,5 mi­li­jar­de ku­na ne­to kroz pro­da­ju igra­ča. I eto me sa­da u sud­ni­ci, po­ža­lio se Ma­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.