Božinović: Sed­mi smo u EU po sma­nje­nju bro­ja mr­tvih u pro­me­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po sma­nje­nju bro­ja smrt­no stra­da­lih u pro­me­tu Hr­vat­ska je na sed­mom mjes­tu u Eu­rop­skoj uni­ji, is­tak­nuo je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Božinović na kon­fe­ren­ci­ji “Si­gur­nost ces­tov­nog pro­me­ta”, ko­ja je u uto­rak odr­ža­na u Za­gre­bu u or­ga­ni­za­ci­ji Ju­tar­njeg lis­ta i MUP-a. Božinović je ka­zao da je sma­nje­nje bro­ja smrt­no stra­da­lih po­s­ljed­njih go­di­na pos­tig­nu­to uz kon­ti­nu­ira­ni trend po­ve­ća­nja bro­ja vo­zi­la i vo­za­ča. Iz­nio je po­da­tak da je od 1994. broj vo­zi­la po­ve­ćan za 1,3 mi­li­ju­na ili 154 pos­to, a broj vo­za­ča za 900.000 ili 61%, dok se is­to­vre­me­no sma­nju­je ko­ri­šte­nje jav­nog pri­je­vo­za. – To pro­met­ni­ce či­ni sve op­te­re­će­ni­ji­ma i opas­ni­ji­ma – ka­zao je Božinović.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.