Vr­ba­no­vić: Za­što se ne su­di i igra­či­ma? Ne za­zi­vam ja to, ali...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Ten­den­ci­oz­na, zlo­na­mjer­na je te­za da je s Lo­vre­nom pot­pi­san aneks sa­mo ka­ko bi on mo­gao po­su­di­ti no­vac Zo­ra­nu Ma­mi­ću. Ni­smo fal­si­fi­ci­ra­li do­ku­ment, iz­miš­lja­li ne­ke sta­re me­mo­ran­du­me – po­ru­čio je Da­mir Vr­ba­no­vić u obra­ni. Pi­ta se ka­ko je mo­gu­će da na op­tu­že­nič­koj klu­pi ne sje­de i igra­či. – Ne za­zi­vam to, Bo­že sa­ču­vaj, ali ja kao ma­li ko­ta­čić u mo­za­iku objaš­nja­vam do­ku­men­te ko­je bih po­nov­no pot­pi­sao, jer su iz njih nas­ta­li fe­no­me­nal­ni, svjet­ski prav­ni pos­lo­vi – za­klju­čio je. (slš)

Da­mir Vr­ba­no­vić tvr­di da ni­šta ni­je bi­lo fal­si­fi­ci­ra­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.