Pro­ku­ris­ti­ca Kra­ša Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić danas svje­do­či

Pre­ma op­tuž­ni­ci, Na­dan Vi­do­še­vić je 2006., dok je bio pred­sjed­nik upra­ve Kra­ša, nov­cem te tvrt­ke ku­pio ba­ger za pri­vat­ne svr­he

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić, pro­ku­ris­ti­ca Kra­ša, ko­ja je ši­roj jav­nos­ti pos­ta­la poz­na­ta na­kon što je na sna­gu stu­pio lex Agro­kor jer je is­tu­pa­la u ime do­bav­lja­ča, danas u 12 sa­ti trebala bi sjes­ti na klu­pu za svje­do­ke Žu­pa­nij­skog su­da u Za­gre­bu. Trebala bi svje­do­či­ti u nas­tav­ku su­đe­nja Na­da­nu Vi­do­še­vi­ću i os­ta­li­ma op­tu­že­ni­ma u afe­ri HGK-Re­mor­ker. USKOK te­re­ti Vi­do­še­vi­ća da je iz HGK-a pre­ko tvrt­ke Re­mor­ker iz HGK, ko­joj je bio na če­lu, iz­vu­kao oko 39 mi­li­ju­na ku­na. Dio op­tuž­bi od­no­si se i na fa­moz­nu ku­po­vi­nu rad­nog stro­ja, toč­ni­je ba­ge­ra. Ri­ječ je o ba­ge­ru ko­ji je 2006. za Vi­do­še­vi­će­ve pri­vat­ne po­tre­be kup­ljen nov­cem Kra­ša, gdje je Vi­do­še­vić u to vri­je­me bio pred­sjed­nik Upra­ve. Ta­da je su­ra­đi­vao i s Ma­ri­com Vi­da­ko­vić, ko­ja bi trebala svje­do­či­ti o okol­nos­ti­ma te su­rad­nje, ali i ka­ko je kup­ljen spor­ni ba­ger, ko­ji je Kraš pla­tio 240.000 ku­na. Ku­po­vi­nu ba­ge­ra Vi­do­še­vić je do­go­vo­rio s Ja­dran­kom Iv­čić, ko­ja je ta­ko­đer op­tu­že­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.