“O Tu­ru­di­ću će od­lu­či­ti nje­go­va za­mje­ni­ca”

Đu­ro Se­ssa za­uzeo je stav da o toj pro­ble­ma­ti­ci – ni­je nad­le­žan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Iva­na Ja­ke­lić

U od­lu­ci se na­vo­di da za­kon ne pre­ci­zi­ra tko od­lu­ču­je o iz­u­ze­ću ka­da su pred­sjed­nik su­da i su­dac u kaz­ne­nom pred­me­tu jed­na te is­ta oso­ba

Ho­će li Ivan Tu­ru­dić su­di­ti Ma­ri­ni Lo­vrić-Mer­zel ili će s tog pred­me­ta biti iz­u­zet po zah­tje­vu USKOK-a, trebala bi od­lu­či­ti nje­go­va za­mje­ni­ca Er­na Dra­žan­čić. Pro­iz­la­zi to iz od­lu­ke Vr­hov­nog su­da, ko­ji je od­ba­cio USKOK-ov zah­tjev za Tu­ru­di­će­vim iz­u­ze­ćem, za­uzev­ši stav da za od­lu­či­va­nje o toj pro­ble­ma­ti­ci – ni­je nad­le­žan. USKOK je di­rek­t­no od Vr­hov­nog su­da tra­žio Tu­ru­di­će­vo iz­u­ze­će jer je Tu­ru­dić tri pu­ta od­bio po­t­vr­di­ti na­god­bu ko­ju je USKOK sklo­pio sa Želj­kom Žu­ži­ćem, jed­nim od op­tu­že­ni­ka u slu­ča­ju Lo­vrić-Mer­zel. Su­cu Tu­ru­di­ću je spor­na vi­si­na kaz­ne jer USKOK pred­la­že da se Žu­žić, ko­ji je op­tu­žen da je Ma­ri­ni Lo­vrić-Mer­zel dao 100.000 eura mi­ta, osu­di na uvjet­nu kaz­nu. Slu­čaj je do­veo do pra­vog “ra­ta” iz­me­đu Tu­ru­di­ća i USKOK-a, pa su tu­ži­te­lji na po­s­ljed­njem pri­prem­nom ro­či­štu na­pus­ti­li sud­ni­cu bez Tu­ru­di­će­va odo­bre­nja op­tu­živ­ši su­ca da zlo­ra­bi ov­las­ti. On je pak njih op­tu­žio za ne­po­što­va­nje su­da, a ka­ko će se stvar da­lje ra­zvi­ja­ti, tek će se vi­dje­ti. Oči­to je sa­mo da Tu­ru­dić ne­će odus­ta­ti od svog sta­va da je pred­lo­že­na kaz­na Žu­ži­ću pre­ni­ska, a ma­lo je vje­ro­jat­no i da će USKOK odus­ta­ti od pri­jed­lo­ga svo­je na­god­be. Što se ti­če Vr­hov­nog su­da, u od­lu­ci je obraz­lo­že­no da o zah­tje­vu za iz­u­ze­će ne­kog su­ca od­lu­ču­je pred­sjed­nik su­da, dok o zah­tje­vu za iz­u­ze­će pred­sjed­ni­ka su­da od­lu­ču­je pred­sjed­nik ne­po­sred­no vi­šeg su­da. No pro­blem nas­ta­je ka­da je pred­sjed­nik su­da ujed­no su­dac ko­ji pos­tu­pa u ne­kom kaz­ne­nom pred­me­tu jer, ka­ko ka­že Vr­hov­ni sud, za­kon ne odre­đu­je tko od­lu­ču­je o zah­tje­vu za iz­u­ze­će u tom slu­ča­ju. Ka­ko je Tu­ru­dić i pred­sjed­nik su­da i su­dac u pred­me­tu Lo­vrić-Mer­zel, Vr­hov­ni sud sma­tra da on ne smi­je od­lu­či­va­ti o zah­tje­vu za svo­je iz­u­ze­će. – Prav­no lo­gič­no i raz­bo­ri­to jest da ov­dje od­lu­ku tre­ba do­ni­je­ti sa­mo za­mje­nik pred­sjed­ni­ka su­da jer ni­je pos­tav­ljen i zah­tjev za nje­go­vo iz­u­ze­će. Zbog to­ga se pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da i ni­je upu­štao u sa­dr­žaj zah­tje­va za iz­u­ze­će – na­vo­di Vr­hov­ni sud u od­lu­ci ko­ju pot­pi­su­je Đu­ro Se­ssa.

USKOK je tra­žio od Vr­hov­nog su­da iz­u­ze­će Iva­na Tu­ru­di­ća

Ma­ri­na Lo­vrić Mer­zel biv­ša je SDP-ova žu­pa­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.