Zlat­ne ru­ke ru­skog is­cje­li­te­lja Mak­si­ma Osi­po­va

“Ni­sam ču­do­tvo­rac i ne obe­ća­vam ču­da, ja sam os­lo­nac i po­moć kod li­je­če­nja raz­li­či­tih bo­les­ti”, ka­že svjet­sko poz­nat ru­ski is­cje­li­telj Mak­sim Osi­pov, ma­gis­tar ljud­ske me­di­ci­ne, ko­jeg zbog vi­so­ke ra­zi­ne zna­nja i us­pje­ha kod li­je­če­nja ubra­ja­ju me­đu 10 naj­bo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Una­toč zna­čaj­nim na­gra­da­ma, kao što su zlat­na me­da­lja za naj­bo­ljeg is­cje­li­te­lja na Me­đu­na­rod­nom kon­gre­su Eli­ta i di­plo­ma zlat­ne ru­ke za naj­bo­ljeg is­cje­li­te­lja u Ru­si­ji, Mak­sim Osi­pov os­ta­je skro­man. Ka­že da ljudi ne li­je­či, ne­go im po­ma­že po­nov­no us­pos­ta­vi­ti na­ru­še­ni ba­lans da bi se za­tim mo­gli li­je­či­ti sa­mi. O nje­go­vim us­pje­si­ma ne go­vo­re sa­mo broj­ne di­plo­me i su­dje­lo­va­nje na Svjet­skom kon­gre­su is­cje­li­te­lja, ne­go i po­seb­ni rezultati ko­je pos­ti­že kon­tak­t­nom ma­sa­žom kra­lješ­ni­ce i ma­sa­žom bez kon­tak­ta ko­ja ba­lan­si­ra to­ko­ve ener­gi­je u ti­je­lu i sta­bi­li­zi­ra ne­rav­no­te­žu u po­troš­nji ener­gi­je te us­pos­tav­lja pro­tok ener­gi­je kroz me­ri­di­ja­ne.

Za­vid­ni rezultati u li­je­če­nju mno­gih bo­les­ti:

Za­vid­ne re­zul­ta­te bi­lje­ži u li­je­če­nju mno­gih bo­les­ti kao što su gla­vo­bo­lja s mi­gre­nom (us­pjeh li­je­če­nja je prak­tič­ki sto­pro­cent­ni), iši­jas, bol u le­đi­ma i kra­lješ­ni­ci, ar­tri­tis, bol u zglo­bo­vi­ma i re­umat­ska obo­lje­nja, bu­brež­ni i žuč­ni ka­men­ci, pro­ble­mi s cir­ku­la­ci­jom, mo­to­rič­ke po­te­ško­će, po­ve­ćan krv­ni tlak, bron­hi­tis, psi­hič­ki i imu­no­lo­ški pro­ble­mi, di­ja­be­tes, pro­ble­mi pa­ra­ple­gi­ča­ra ... Us­pje­he pos­ti­že ta­ko­đer kod psi­hič­kih pro­ble­ma kao što su de­pre­si­ja i stres. Vr­lo us­pješ­no uk­la­nja pro­ble­me kod pa­ro­va ko­ji ne mo­gu za­trud­nje­ti. Na pi­ta­nje: “Ka­ko br­zo ću se opo­ra­vi­ti?” Osi­pov od­go­va­ra: “Ko­li­ko po­uz­da­nja, to­li­ko po­mo­ći.” Ot­pri­li­ke po­lo­vi­ni ljudi se sta­nje pos­li­je te­ra­pi­je u pot­pu­nos­ti po­bolj­ša, kod 20 do 30 pos­to ljudi dje­lo­mič­no. Broj tret­ma­na va­ri­ra, a na­pre­dak pos­tig­nut je već na­kon tri, če­ti­ri te­ra­pi­je. Te­ra­pi­je na da­lji­nu ne iz­vo­di. Ne sum­nja u to da energija na da­lji­nu dje­lu­je, a vje­ru­je da nit­ko ne mo­že kon­tro­li­ra­ti ko­li­či­nu ener­gi­je i da se na pu­tu od točke A do točke B uvi­jek ne­što “pri­lje­pi” na tu ener­gi­ju. Nje­go­vi us­pje­si su ne­vje­ro­jat­ni i na mno­gim mjes­ti­ma gdje je ra­dio i još uvi­jek ra­di, ljudi ga sla­ve i na­zi­va­ju ga ču­do­tvor­cem. Pos­to­ji mno­go ro­di­te­lja za­hval­nih jer je po­mo­gao nji­ho­voj dje­ci, ali i mno­go odras­lih ko­ji su se iz­li­je­či­li bez ope­ra­ci­je. I na­rav­no, ima i onih ko­je je ko­nven­ci­onal­na me­di­ci­na ot­pi­sa­la pa su na kra­ju oz­dra­vi­li.

Nje­gov pos­tu­pak li­je­če­nja:

Ka­da ljudi do­đu do nje­ga, on vi­di nji­ho­vo ener­get­sko sta­nje, čak i ako ne zna ko­nven­ci­onal­nu me­di­cin­sku di­jag­no­zu. Nje­go­va je pri­rod­na spo­sob­nost osje­ti­ti gdje su po­te­ško­će i kak­ve pri­ro­de su. Kad ot­kri­je uzrok pro­ble­ma, za­poč­ne pos­tu­pak sa­mo­li­je­če­nja, a on­da, ka­ko i sam ka­že, čo­vjek sam se­be po­prav­lja po­mo­ću re­gu­li­ra­ci­je ti­je­la. To je ori­gi­nal­na me­to­da ko­ja je sa­mo nje­go­va. Kod te­ra­pi­je pr­vo dje­lu­je na ener­get­sko sta­nje, pro­tok ener­gi­je, a za­tim i na imu­no­lo­ški sus­tav i funk­ci­oni­ra­nje en­do­kri­nih žli­jez­da. Ka­da energija po­no­vo te­će bez pre­pre­ka kroz ti­je­lo za­po­či­nje pro­ces čiš­će­nja i li­je­če­nja. “Na moj do­dir i bli­zi­nu ljudi re­agi­ra­ju vr­lo raz­li­či­to. Ne­ki do­živ­lja­va­ju po­drh­ta­va­nje, ne­ki pla­če dru­gi se smi­ju, a ne­ki osje­ća­ju to­pli­nu, trn­ce, ne­ki čak i po­vra­ća­ju ...” On tvr­di da su svi ti od­go­vo­ri nor­mal­ni, to je sa­mo sta­nje ko­je do­vo­di do op­ti­mal­nog sta­nja. “Sve što se do­ga­đa s ti­je­lom je nor­mal­no”. U ve­ći­ni, oko 90 ili 95 pos­to ljudi, po­zi­tiv­no re­agi­ra na li­je­če­nje i na­kon te­ra­pi­je su do­bro ras­po­lo­že­ni. Za is­prav­lja­nje kos­ti­ju po­ma­že ko­ris­te­ći kon­tak­t­nu ma­sa­žu, ka­ko bi se ljudi lak­še kre­ta­li i bi­li opu­šte­ni­ji. Teh­ni­ke je na­učio ti­je­kom stu­di­ja, do­da­ju­ći i svo­je me­to­de ko­je do­pri­no­se opo­rav­ku lum­bal­ne kra­lješ­ni­ce, vra­ta, ko­lje­na, lak­to­va, itd. Ma­sa­žom i ma­nu­al­nim za­hva­ti­ma lak­ša i ubla­ža­va pro­ble­me kra­lješ­ni­ce, za­glav­lje­nih ži­va­ca, po­mak­nu­tih kra­lje­ša­ka. Kra­lješ­ni­ca je kjuč­na za do­bro osje­ća­nje i vr­lo važ­na je do­bra cir­ku­la­ci­ja. Od­mah zna ko­me mo­že po­mo­ći i ko­me ne smi­je i to lju­di­ma ta­ko­đer otvo­re­no ka­že. Spo­so­ban je pri­mje­ti­ti na­čin ži­vo­ta i raz­miš­lja­nja i ta­ko­đer kak­va je sprem­nost ljudi da bi po­bolj­ša­li svo­je zdrav­lje pro­mje­nom sti­la ži­vo­ta. Mak­sim Osi­pov ko­ji ima već tri­de­set go­di­na prak­se, 2002. go­di­ne do­bio je glo­bal­nu li­cen­cu za is­cje­lje­nje. Svr­sta­ju ga me­đu de­set naj­bo­ljih is­cje­li­te­lja na svi­je­tu. Do nje­ga do­la­ze ta­ko­đer pa­ci­jen­ti ko­ji­ma ko­nven­ci­onal­na me­di­ci­na ne mo­že vi­še po­mo­ći! Svjet­ski poz­na­ti is­cje­li­telj Mak­sim Osi­pov gos­tu­je u Ho­te­lu “I”, Uli­ca Ive Ro­bi­ća 2, 10 000 Zagreb u slje­de­ćem ter­mi­nu: 7.05.2018 - 20.05.2018 i na­da­lje gos­tu­je u gra­du Split od 4.6. do 10.6. Re­zer­va­ci­je za te­ra­pi­je uzi­ma­ju se na broj te­le­fo­na: +385 99 6506 877

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.