Naj­bo­lji mla­di umjet­ni­ci Pa­ola Isa­bel, Iva i Anja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Pa­ola Isa­bel Glum­pak iz Šen­kov­ca kod Ča­kov­ca osvo­ji­la je pr­vo mjes­to na ovo­go­diš­njem na­tje­ča­ju za naj­bo­lje li­te­rar­ne ra­do­ve uče­ni­ka os­nov­nih ško­la. Is­ta uče­ni­ca po­bi­je­di­la je i la­ni. Dru­gi je bio Ni­ko­la Pa­vi­čić iz Sve­te Ne­dje­lje, a tre­ći Fa­bi­jan Vo­đi­nac iz Sla­von­skog Šam­ca. Na­gra­de za naj­bo­lje li­kov­ne ra­do­ve osvo­ji­le su Iva Ra­šić iz Ruš­či­ce te Anja Zir­dum iz Sla­von­skog Bro­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.