Pr­vih sto go­di­na brod­ske Gim­na­zi­je M. Me­si­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)•

U iz­lož­be­noj dvo­ra­ni Dr­žav­nog arhiva u Sla­von­skom Bro­du otvo­re­na je iz­lož­ba “Sto­lje­će sla­von­sko­brod­ske Gim­na­zi­je”. Iz­lož­ba je pos­tav­lje­na u sklo­pu obi­lje­ža­va­nja 100. ob­ljet­ni­ce os­nut­ka Gim­na­zi­je “Ma­ti­ja Me­sić” u ko­joj je, pre­ma po­da­ci­ma iz Arhiva, od 1918. do danas ma­tu­ri­ra­lo 10.600 uče­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.