Bez eu­rop­ske per­s­pek­ti­ve Bal­ka­nu po­nov­no pri­je­ti rat

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

U go­vo­ru o bu­duć­nos­ti Eu­rop­ske uni­je pred zas­tup­ni­ci­ma Eu­rop­skog par­la­men­ta u Stra­sbo­ur­gu fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron po­zvao je ju­čer na iz­grad­nju “no­ve eu­rop­ske su­ve­re­nos­ti” i okri­vio “naš na­ci­onal­ni ego­izam” za do­vo­đe­nje Eu­ro­pe do si­tu­aci­je u ko­joj “kao da po­nov­no ni­če ne­ki gra­đan­ski rat” iz­me­đu po­bor­ni­ka li­be­ral­ne de­mo­kra­ci­je i po­bor­ni­ka auto­ri­tar­nos­ti i ili­be­ra­liz­ma.

Po­vra­tak ‘prave Fran­cu­ske’

– Po­ne­kad naš na­ci­onal­ni ego­izam is­pa­da važ­ni­ji od ono­ga što nas spa­ja s os­tat­kom svi­je­ta. Pos­to­ji fas­ci­na­ci­ja ili­be­ra­liz­mom, ko­ja je sve ve­ća… Ali, ako odus­ta­ne­mo od ve­za­nos­ti uz de­mo­kra­ci­ju i Eu­ro­pu, ide­mo kri­vim pu­tem. Mo­ra­mo gra­di­ti no­vu eu­rop­sku su­ve­re­nost ko­jom će­mo pru­ži­ti čvr­ste i jas­ne od­go­vo­re na­šim su­gra­đa­ni­ma, re­ći im da ih mo­že­mo za­šti­ti­ti i pru­ži­ti rje­še­nje za ne­mir svi­je­ta. U ovom te­škom tre­nut­ku eu­rop­ska de­mo­kra­ci­ja na­ša je naj­ve­ća na­da – re­kao je Ma­cron, fran­cu­ski pred­sjed­nik ko­ji je pri­je go­di­nu da­na do­šao na vlast na snaž­noj pro­europ­skoj po­li­ti­ci, ali ko­ji još ni­je us­pio do­volj­no za­in­te­re­si­ra­ti dru­ge dr­ža­ve čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je, po­naj­pri­je Nje­mač­ku, da pra­te nje­go­ve ide­je ve­li­ke re­for­me Eu­ro­pe. – Ne že­lim do­pus­ti­ti da se ov­dje nas­ta­ni ta apa­ti­ja ko­ja je gur­nu­la naš kon­ti­nent pre­ma pro­va­li­ji, na­ci­ona­liz­mu, na­pu­šta­nju slo­bo­da… Od­ba­cu­jem tu ide­ju, ko­ja ja­ča u Eu­ro­pi, pre­ma ko­joj je de­mo­kra­ci­ja osu­đe­na na ne­moć. Su­oče­ni s auto­ri­tar­noš­ću ko­ja nas okru­žu­je sa svih stra­na, od­go­vor ni­je auto­ri­tar­na de­mo­kra­ci­ja, već auto­ri­tet de­mo­kra­ci­je – po­ru­čio je Ma­cron pred dup­kom pu­nom dvo­ra­nom Eu­rop­skog par­la­men­ta. Zas­tup­ni­ci su se, na­ime, u znat­no ve­ćem bro­ju oda­zva­li ras­pra­vi o bu­duć­nos­ti EU s 40-go­diš­njim pred­sjed­ni­kom Fran­cu­ske, ne­go s pre­mi­je­ri­ma Ir­ske, Hr­vat­ske i Por­tu­ga­la, ko­ji su o is­toj te­mi i u is­tom for­ma­tu pro­tek­lih mje­se­ci go­vo­ri­li pri­je Ma­cro­na. Pre­ma Ma­cro­nu, oni ko­ji danas naj­vi­še go­vo­re pro­tiv Eu­ro­pe za­pra­vo pred­la­žu sa­mo po­vra­tak na ne­ka­daš­nje na­ci­ona­lis­tič­ke su­ko­be, ko­je “smo već pro­ba­li i zna­mo nji­ho­ve po­s­lje­di­ce”. Pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker poz­dra­vio je Ma­cro­nov go­vor i za­klju­čio da je “pra­va Fran­cu­ska opet tu”. – Vaš iz­bor dao je no­vu na­du Eu­ro­pi. Na­dam se da će va­še ide­je biti okru­nje­ne us­pje­hom i mo­že­te ra­ču­na­ti na pot­po­ru Ko­mi­si­je – do­dao je Jun­c­ker. No, ne­kim zas­tup­ni­ci­ma Ma­cro­no­ve ide­je ni­su se či­ni­le do­volj­no de­talj­ne. – Go­vo­rio je o eu­rop­skoj, a ne o na­ci­onal­noj su­ve­re­nos­ti. Os­ta­lo je ne­jas­no ka­ko tak­vu eu­rop­sku su­ve­re­nost pos­ti­ći jer Ma­cron ni­je dao ni­kak­va rje­še­nja u tom smis­lu – ko­men­ti­rao je Jozo Ra­doš, hr­vat­ski euro­par­la­men­ta­rac iz re­do­va li­be­ra­la. Da­vor Škr­lec, nje­gov ko­le­ga iz re­do­va ze­le­nih, shva­tio je da Ma­cron ima pet važ­nih ci­lje­va za ja­ča­nje eu­rop­skog su­ve­re­ni­te­ta. – To su eu­rop­ska mo­ne­tar­na uni­ja, za­jed­nič­ka obra­na, kli­mat­sko-ener­get­ska i di­gi­tal­na su­ve­re­nost te kva­li­te­ta hra­ne. Po­zvao je na am­bi­ci­oz­ni­ju po­li­ti­ku ko­ja će do­pri­ni­je­ti ci­lje­vi­ma Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma i uvo­đe­nje po­re­za na CO2 – ko­men­ti­rao je Škr­lec.

Re­for­ma Du­bli­na

Kad je ri­ječ o mi­grant­skoj po­li­ti­ci, Ma­cron je po­zvao na prev­la­da­va­nje po­dje­la me­đu dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma i usva­ja­nje re­for­me du­blin­skih pro­pi­sa o azi­lu. Ma­cron pred­la­že stva­ra­nje eu­rop­skog pro­gra­ma ko­ji će iz­rav­no fi­nan­cij­ski po­dr­ža­va­ti lo­kal­na ti­je­la vlas­ti ko­ja pri­hva­ća­ju i in­te­gri­ra­ju iz­bje­gli­ce. Po­dr­žat ću pro­ši­re­nje sa­mo ako pr­vo dođe do pro­dub­lji­va­nja i re­for­me na­šeg EU, re­kao je Ma­cron i us­t­vr­dio da sa­da ni­je vri­je­me za dalj­nje pro­ši­re­nje EU na za­pad­ni Bal­kan. On ne že­li da se Bal­kan okre­ne Ru­si­ji ili Tur­skoj, ali ne že­li ni da EU pri­ma no­ve čla­ni­ce dok se ne re­for­mi­ra. Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker upo­zo­rio je pak da bi us­kra­ći­va­nje na­de ula­ska u EU mo­glo odves­ti za­pad­ni Bal­kan u no­vi rat. – Ako tim zem­lja­ma u iz­nim­no kom­pli­ci­ra­noj re­gi­ji oduz­me­mo eu­rop­sku per­s­pek­ti­vu, do­ži­vjet će­mo ono kroz što smo već proš­li 1990-ih – re­kao je Jun­c­ker.

Po­ne­kad naš na­ci­onal­ni ego­izam is­pa­da važ­ni­ji od ono­ga što nas spa­ja s os­tat­kom svi­je­ta, ka­zao je Ma­cron u go­vo­ru pred dup­kom pu­nim Europ­skim par­la­men­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.