“Co­meya će po­vi­jest pam­ti­ti kao naj­go­reg di­rek­to­ra FBI-a”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump i pri­je iz­la­ska knji­ge Ja­me­sa Co­meya obru­šio se tvi­to­vi­ma na biv­šeg di­rek­to­ra FBI-a ne bi­ra­ju­ći ri­je­či. “Co­mey je la­ž­lji­vi pro­pa­li­ca i očaj­no je obav­ljao svoj po­sao u FBI-u”, na­pi­sao je ame­rič­ki pred­sjed­nik da bi u slje­de­ćoj obja­vi po­ru­čio da je ri­ječ o “lji­gav­cu ko­ji uvi­jek lo­še za­vr­ši te ka­ko će ga po­vi­jest pam­ti­ti kao naj­go­reg di­rek­to­ra FBI-a”. Vje­ro­jat­no ni u bu­duć­nos­ti Trump ne­će os­ta­ti du­žan Co­meyu. opi­sao kao oso­bu ko­ja kons­tant­no la­že o ve­li­kim i ma­lim stva­ri­ma. Osim to­ga, u knji­zi čes­to na­vo­di da se ame­rič­ki pred­sjed­nik po­na­ša i dje­lu­je kao ma­fi­ja­ški boss što je, na­vo­di Co­mey, u ne­ko­li­ko na­vra­ta osje­tio i na svo­joj ko­ži. – Ka­da je po­kre­nu­ta ras­pra­va i is­tra­ga o umi­je­ša­nos­ti Ru­si­je u pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, Trum­pa ni­je uop­će za­ni­mao sa­dr­žaj, ti­jek i is­ti­ni­tost pro­ce­sa, nje­mu je bi­lo važ­no sa­mo ka­ko će se to odra­zi­ti na nje­go­vu po­li­tič­ku po­pu­lar­nost – pi­še Co­mey. - Mo­ram priz­na­ti ka­ko je mo­gu­će da ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin ima ne­ke ma­te­ri­ja­le s ko­ji­ma Trum­pa dr­ži u ša­ci. Ni­sam mis­lio da ću tak­vo što mis­li­ti ka­da je ame­rič­ki pred­sjed­nik u pi­ta­nju, ali u ovom slu­ča­ju mis­lim - ka­zao je Co­mey oči­to alu­di­ra­ju­ći na epi­zo­du ka­da se Trump bra­nio od op­tuž­bi za dru­že­nje s pros­ti­tut­ka­ma u Mo­sk­vi 2013. ti­je­kom iz­bo­ra za Miss Uni­ver­se, pri če­mu su uklju­če­ni na­vod­no uri­ni­ra­li jed­ni po dru­gi­ma.

Pros­ti­tut­ke u Mo­sk­vi

– Ja sam mi­zo­fob (pa­to­lo­ški strah od za­ra­ze bak­te­ri­ja­ma ili vi­ru­si­ma), ne­ma šan­se da bih bio u is­toj pros­to­ri­ji s oso­ba­ma ko­je mo­kre jed­ne po dru­gi­ma – ka­zao je Trump u svo­joj obra­ni. No Co­mey se sa­mo sar­kas­tič­no na­ru­gao ka­ko “za­miš­lja pred­sjed­nič­ki apart­man u mo­skov­skom Ritz-Car­l­to­nu u na­di da je bio do­volj­no ve­lik da dr­ži pred­sjed­ni­ka na do­volj­noj uda­lje­nos­ti od na­ve­de­nih ak­tiv­nos­ti”.

Do­ka­zi o umi­je­ša­nos­ti Rusa u iz­bo­re ni­su ga za­ni­ma­li, već sa­mo po­li­tič­ka šte­ta ko­ju će pretrpjeti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.