Ru­ski ve­le­pos­la­nik dao pot­po­ru Kar­lu Er­jav­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pred­sjed­nik slo­ven­skog par­la­men­ta Milan Br­glez kri­ti­zi­rao je ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka u Ljub­lja­ni Do­ku Zav­ga­je­va zbog mi­je­ša­nja u unu­tar­nje pos­lo­ve Slo­ve­ni­je. Za­ga­jev je iz­ra­zio pot­po­ru Kar­lu Er­jav­cu i nje­go­voj stran­ci na sko­rim iz­bo­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.