Ne­ona­cis­ti pri­pre­ma­li te­ro­ris­tič­ke na­pa­de

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­ne po­li­ci­je pro­ve­li su ju­čer pri­je­pod­ne ci­je­li niz pre­tra­ga di­ljem Nje­mač­ke. Na me­ti su bi­li sta­no­vi oso­ba za ko­je se sum­nja da su pri­pad­ni­ci ra­di­kal­no des­nih po­kre­ta te­me­lje­nih na na­ci­onal­so­ci­ja­liz­mu ko­ji su pri­pre­ma­li te­ro­ris­tič­ke na­pa­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.