Go­to­vo 90 pos­to tu­ris­ta pri­želj­ku­je eko­lo­ški pu­to­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

An­ke­ta me­đu ne­što vi­še od 12.000 put­ni­ka iz 12 ze­ma­lja po­ka­za­la da na ze­le­ni­ji pris­tup tje­ra i osje­ćaj kriv­nje Čak 87 pos­to mo­der­nih tu­ris­ta že­li da nji­ho­vo pu­to­va­nje ima što ma­nje ne­ga­tiv­nog utje­ca­ja na oko­liš, a 39 pos­to ih sma­tra da u to­me čes­to i us­pi­je­va, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Bo­oking. co­ma me­đu 12.000 is­pi­ta­ni­ka iz 12 ze­ma­lja u po­vo­du sko­rog Da­na pla­ne­ta Zem­lje. Tre­ći­nu, pri tom, na eko­lo­ški pris­tup tje­ra osje­ćaj kriv­nje zbog po­s­lje­di­ca nji­ho­va od­mo­ra na oko­liš. Dvi­je tre­ći­ne put­ni­ka, pak, sprem­no je iz­dvo­ji­ti naj­ma­nje pet pos­to vi­še za ze­le­no pu­to­va­nje u od­no­su na kla­sič­no. Mno­ge, me­đu­tim, de­mo­ti­vi­ra­ju upra­vo ve­ći tro­ško­vi, pre­ma­lo in­for­ma­ci­ja, ogra­ni­če­na po­nu­da i ma­njak luk­su­za bu­du­ći da odr­ži­va pu­to­va­nja po­ne­kad ne pru­ža­ju ra­zi­nu udob­nos­ti na ko­ju su put­ni­ci na­vik­li. Ka­ko god, njih 40 pos­to bi vo­lje­lo da stra­ni­ce za onli­ne re­zer­va­ci­ju smje­šta­ja nu­de op­ci­ju za fil­tri­ra­nje eko­lo­ški pri­hvat­lji­vog smje­šta­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.